Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

4.2.1. Модельний Порядок розроблення, прийняття місцевих комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання

 Антикорупційна Громадська Спілка

«С О В I С Т Ь»

 

 

 

     Модельний Порядок

розроблення, прийняття місцевих комплексних  та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

 

Методичною радою

 

 

АГС «СОВІСТЬ»

 

 

 

 

 

___ ___ 2016 року

 

 

Президент АГС «СОВІСТЬ»

 

 

В.Ю. Демиденко

Чернігів-2016

 

ДОДАТОК 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  N-ської місцевої ради

від __________________

 

Модельний Порядок

розроблення, прийняття місцевих комплексних та  цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання

 

1. Загальні положення

 

1. Модельний Порядок розроблення, прийняття місцевих комплексних та  цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання (далі - Порядок) підготовлено з метою встановлення єдиного порядку розроблення місцевих комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання.

 

2. Цей порядок розроблено на підставі Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», з врахуванням Закону України «Про державні цільові програми», Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 31.01.2007 р. № 106, Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 р. № 367 

 

3. Місцева цільова програма (далі - програма) - це сукупність взаємопов'язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв'язання найактуальніших проблем розвитку територій або окремих галузей її економіки чи соціально-культурної сфери, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів місцевого  бюджету.

Програма вважається комплексною, якщо вона об'єднує декілька програм споріднених напрямів відповідної галузі та передбачає їх фінансування за кількома кодами функціональної класифікації видатків місцевого бюджету.

 

4. Ініціатором розроблення програм може бути держадміністрація (структурні підрозділи держадміністрації), місцева рада (у тому числі її постійні комісії та депутати), місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, громадяни.

 

5. Підставою для розроблення програми є:

- існування проблеми на місцевому рівні, розв'язання якої потребує залучення бюджетних кошів, координації спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- наявність в місцевому бюджеті реальної можливості ресурсного забезпечення виконання заходів програми та відповідність мети програми пріоритетним напрямам місцевого розвитку.

 

6. Заходи програми, що розробляється, не повинні дублювати заходи інших місцевих програм як за об’єктами, так і за своїми напрямками.

 

7. У випадку, якщо нормативно-правовими актами передбачено інший порядок розроблення окремих цільових програм, даний Порядок застосовується із врахуванням положень таких нормативно-правових актів.

 

8. Суб’єктом подання на розгляд місцевої ради місцевих комплексних та цільових програм є державна адміністрація, виконавчий комітет або депутати місцевої ради.

 

2. Порядок розроблення регіональних комплексних та цільових програм

 

Основними стадіями розроблення програми є:

- ініціювання розроблення регіональної цільової програми;

- підготовка проекту програми - визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї; обсягів і джерел фінансування; строків виконання заходів програми, а також головних виконавців;

- здійснення експертизи проекту програми (в т.ч. громадської), погодження та затвердження програми, визначення головного(них) розпорядника (ків) коштів;

- затвердження бюджетних призначень (асигнувань) на виконання програми, включення її основних завдань до галузевих розділів щорічної програми соціально – економічного місцевого  розвитку на кожний рік;

- організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням;

- здійснення моніторингу та підготовка квартальних інформацій та щорічних звітів про результати виконання програми, внесення змін до програми. 

 

2.1. Підготовка проекту програми

 

2.1.1. Підготовка проекту програми здійснюється структурним підрозділом держадміністрації, виконавчим комітетом місцевої ради, самостійно або спільно із заінтересованими територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами або депутатами місцевого самоврядування, науковими організаціями, підприємствами, установами, громадськими експертами, які зацікавлені у прийнятті та реалізації програми. Для забезпечення підготовки проекту програми можуть утворюватися робочі групи з залученням депутатського корпусу, наукових установ та організацій, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості і громадських експертів.

Пропозиції стосовно формування змісту програми подаються розробнику програми зацікавленими юридичними та фізичними особами (постійними комісіями та депутатами місцевої ради, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями, підприємствами тощо).

За потреби до розробки програм залучаються райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронні та контролюючі органи, наукові установи, представники громадськості і громадські експерти.

 

2.1.2. Проект програми повинен містити такі обов’язкові розділи:

- паспорт програми;

- визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма;

- визначення мети програми;

- обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми;

- перелік завдань, заходів та результативних показників програми;

- напрями діяльності та заходи програми;

- очікувані результати, кількісні і якісні показники виконання програми;

- координація та контроль за ходом виконання програми.

 

Крім вищевикладених обов’язкових розділів до програми можуть входити додаткові розділи, включені на розсуд розробників програми.

 

2.1.3. Паспорт програми

Зазначений розділ готується за формою згідно з додатком 1 до Порядку і містить у стислому вигляді загальну характеристику програми (назва, рішення про розроблення, відомості про розробника та перелік співрозробників програми, відповідальний виконавець програми та інші співвиконавці, строк виконання, обсяги та джерела фінансування).

 

2.1.4. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Розділ повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми та обов'язкове обґрунтування щодо віднесення її до найважливіших із використанням офіційних даних (за наявності) за 5 останніх років (із посиланням на джерела інформації), пропозиції і обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, а також необхідності фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

2.1.5. Визначення мети програми

Мета програми визначає напрямок змін, які забезпечать досягнення очікуваного результату.

Мета програми поєднує комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку області, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць. Сформульоване визначення мети програми повинно мати логічний зв'язок із її назвою.

Мета програми має органічно входити в систему цілей, утворену іншими програмами і відповідати головній меті розвитку регіону.

 

2.1.6. Обґрунтування шляхів (напрямів діяльності) методів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми.

У цьому розділі зазначаються шляхи, методи і засоби розв'язання проблеми галузі або території, строки та етапи виконання програми.

 

Шляхи (напрями) розв’язання проблеми – це запропонована програмою система напрямів змін, реалізація яких дозволить досягти поставлену мету програми.

Методи розв’язання проблеми – це запропоновані програмою методи розв’язання протиріч (конфліктів), які унеможливлюють або ускладнюють досягнення мети програми визначеними шляхами.

Приклади методів вирішення конфліктів (протиріч):

  1. Розділення конфліктуючих сторін в просторі.
  2. Розділення конфліктуючих сторін в часі.
  3. Введення між конфліктуючими сторонами посередника, який нівелює негативні впливи.
  4. Самокомпенсація негативних якостей двох сторін з отриманням позитивного ефекту.
  5. Інші з Теорії розвитку систем (Г.С. Альтшуллер 1931 – 1998).

 

Засоби розв’язання проблеми – це перелік конкретних інструментів, застосування яких дозволить реалізувати визначені програмою методи і встановленим шляхам досягнення затвердженої мети програми.

 

Програма вважається довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на 5 і більше років. У такому разі виконання програми поділяється на етапи.

 

2.1.7. Перелік завдань, заходів та результативних показників програми

У розділі визначається система пріоритетних програмних завдань, заходів і показників, виконання яких дасть змогу досягти реалізації мети програми та усунути причини виникнення проблеми.

Завдання програми – це конкретні напрями та заходи, які планується здійснити протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення цілей програми.

 

Результативні показники програми – це кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання програми (у цілому і за етапами) та підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів місцевих бюджетів на виконання програми, аналіз досягнутих результатів та витрат.

В разі затвердження державними органами типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання, розробники програм мають спиратись у виборі результативних показників на запропоновані Типові, крім того, може встановлювати свої індивідуальні результативні показники, необхідні для більш якісної оцінки виконання програм.

Розробник програми обирає показники, які комплексно і всебічно зможуть оцінити її виконання. Система обраних показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних змін.

Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за роками.

 

Результативні показники поділяються на такі групи:

 

2.1.7.1 Показники витрат (ресурсне забезпечення програми) визначають обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання програми.

У зазначеному розділі вказуються орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання програми в цілому та диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування. Розрахунок фінансових витрат супроводжується економічним обґрунтуванням.

Група показників витрат на виконання програми складається за формою згідно з додатком 2 до Порядку. Розробник програми також складає додаткове обґрунтування розрахунку витрат, яке також додається до проекту програми.

 

2.1.7.2 Показники продукту – це, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання програми, які використовуються для оцінки досягнення цілей програми;

 

2.1.7.3 Показники ефективності визначаються як співвідношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту);

 

2.1.7.4 Показники якості відображають якість змін, що відбулись, (вироблених товарів, виконаних робіт, наданих послуг) і оцінюють їх за результатами досягнення ними своєї мети або виконання завдання.

 

Інформацію цього розділу Програми рекомендовано представити у вигляді таблиці в додатку 2.

 

2.1.8. Напрями діяльності та заходи програми

Напрями діяльності програми – це конкретні дії, спрямовані на виконання завдань програми, з визначенням шляхів витрачання коштів державного, обласного, місцевих бюджетів та не заборонених законодавством позабюджетних коштів.

Напрями діяльності повинні відповідати завданням і функціям відповідального виконавця програми.

Визначення напрямів діяльності забезпечує реалізацію програми в межах коштів, виділених на цю мету.

У цьому розділі наводяться дані щодо напрямів діяльності програми, в тому числі заходи, строки виконання заходів (у цілому і поетапно) та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу.

Напрями та перелік завдань і заходів програми формуються згідно з додатком 3 до Порядку, у якому визначаються джерела фінансування кожного із заходів, виконавці і який у разі потреби може бути доповнений розробником програми додатковими даними.

 

2.1.9. Координація та контроль за ходом виконання програми

У цьому розділі зазначається орган, який здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

 

3. Порядок проходження експертизи, погодження та затвердження програми

 

3.1. Експертиза визначення результативних показників, реальності та доцільності заходів, включених до підготовленого проекту програми, здійснюється структурними підрозділами держадміністрації або виконавчим комітетом місцевої ради з економічних та фінансових питань.

До проведення експертизи залучаються фахівці інших заінтересованих структурних підрозділів місцевого органу виконавчої влади, за згодою науковці, громадські експерти, суб’єкти громадянського суспільства.

Кожен з учасників експертизи надає розробнику у визначений строк висновок, у якому за наявності викладаються зауваження до проекту програми. У разі наявності зауважень проект програми доопрацьовується.

З метою широкого обговорення проект програми може розміщуватися на сайті облдержадміністрації та місцевої ради, а в місцевій пресі - публікуються інформаційні матеріали про проект програми.

 

3.2. Після отримання позитивних висновків проект програми схвалюється розпорядженням голови державної адміністрації, після чого надається місцевій раді для розгляду на сесії.

Державною адміністрацією подається до місцевої ради відповідне подання з наступним пакетом документів:

- проект програми разом з проектом рішення, яким пропонується затвердити програму;

- обґрунтування розрахунків фінансових витрат, необхідних на реалізацію заходів програми;

- пояснювальна записка до проекту рішення;

- копія розпорядження голови державної адміністрації, яким схвалено проект програми;

- висновок структурного підрозділу держадміністрації або виконавчого комітету місцевої ради з фінансових питань;

- висновок структурного підрозділу держадміністрації з економічних питань.

 

Проект рішення місцевої ради про затвердження програми готує структурний підрозділ держадміністрації або виконавчий комітет місцевої ради – розробник програми. У проекті рішення обов'язково вказуються головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми, строки та періодичність звітування про хід виконання програми.

У разі фінансування комплексних програм за декількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету за кожним кодом визначається головний розпорядник коштів.

 

3.3. Проект програми та необхідний пакет документів надсилається до місцевої ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення пленарного засідання місцевої ради.

У випадку надходження документів після установленого строку дане питання виноситься на розгляд наступного за черговим пленарного засідання місцевої ради.

 

3.4. Відповідний проект Програми разом з пакетом документів опрацьовується структурним підрозділом виконавчого апарату місцевої ради з питань юридичного забезпечення та структурним підрозділом виконавчого апарату місцевої ради з питань аналізу місцевих програм.

 

3.5. У разі надання неповного пакету документів, його невідповідності законодавству та цьому Порядку пакет документів протягом 14 робочих днів повертається на доопрацювання розробнику Програми, проект листа з даного питання готується відділом депутатської діяльності та зв’язків з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату місцевої ради.

 

3.6. У разі наявності зауважень та пропозицій до проекту програми (у тому числі за наявності необхідності вивчення додаткових документів та матеріалів) з боку постійних комісій та депутатського корпусу місцевої  ради, проект програми доопрацьовується її розробником спільно із відповідними постійними комісіями та (або) депутатами.

 

3.7. У разі доопрацювання проекту програми згідно пунктів 3.3 та 3.4 остаточно її редакція підлягає повторному розгляду на профільній постійній комісії та узгодженню із її розробником шляхом відповідного листа.

 

3.8. Проекти програм, що спрямовані на вирішення однієї проблеми і підготовлені різними колективами розробників, розглядаються профільною постійною комісією депутатів місцевої ради на умовах конкурентності, змагальності і неупереджуваності, із залученням громадськості і ЗМІ.

 

4. Затвердження бюджетних призначень на виконання програми, включення переліку програм до щорічних програм місцевого  соціально-економічного розвитку області

 

4.1. Після затвердження програми місцевою радою, головний розпорядник коштів у встановленому порядку надає структурному підрозділу держадміністрації з фінансових питань бюджетні запити щодо її фінансування за рахунок коштів місцевого  бюджету.

4.2. Структурний підрозділ держадміністрації або виконавчий комітет місцевої ради  з питань фінансів аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей обласного бюджету і його пріоритетів та включає пропозиції до проекту обласного бюджету на наступний рік.

4.3. Перелік програм, які фінансуються із залученням коштів місцевого бюджету, включається окремим додатком до щорічної програми соціально-економічного місцевого розвиткуі.

4.4. Фінансування програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням місцевої ради про бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до місцевого бюджету на відповідний рік) згідно з розписом  місцевого бюджету.

 

5. Організація виконання програми

 

5.1. Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій програмі.

5.2. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

Місцева рада здійснює поточний контроль за станом реалізації програми та досягненням кінцевої мети програми.

За необхідністю, профільні постійні і тимчасові комісії, депутати місцевої ради, а також суб’єкти громадянського суспільства можуть проводити контрольні заходи для забезпечення  ефективного виконання програм в цілому або по конкретним заходам.

 

5.3. Відповідальний виконавець програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо.

Відповідальний виконавець довгострокової програми після завершення відповідного етапу її дії готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів джерел фінансування, строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо на наступний етап програми.

У разі необхідності внесення змін до програми проект змін до неї з уточненими показниками і заходами проходить експертизу, схвалюється, погоджується та затверджується відповідно до вимог цього Порядку, встановлених для затвердження програми.

 

5.4. Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку.

 

5.5. Дострокове припинення виконання програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети за спільним поданням відповідального виконавця програми, структурних підрозділів з питань економіки та з питань фінансів держадміністрації, або виконавчого комітету місцевої ради або відповідного рішення профільної постійної комісії місцевої ради.

Рішення про дострокове припинення програми приймає Чернігівська місцева рада.

 

6. Порядок звітування про виконання місцевих програм

 

6.1. Відповідальний виконавець програми щокварталу інформує про стан фінансування її заходів профільну постійну комісію місцевої обласної ради, інформує місцеву раду про хід виконання програми та ефективність реалізації її заходів.

Зазначена інформація використовується для контролю за забезпеченням виконання заходів програми, за досягненням очікуваних показників програми, за цільовим та ефективним використанням фінансових ресурсів програми та виноситься на розгляд профільної постійної комісії ради.

Звіти відповідального виконавця програми оприлюднюються на сайтах державної адміністрації місцевої ради, заслуховуються на засіданнях постійних профільних комісій місцевої  ради.

 

6.2. Щоквартальні та річні звіти повинні містити інформацію про мету програми, дату прийняття та номер рішення місцевої ради, яким її затверджено, про замовників та виконавців програми, строк її виконання, обсяги та джерела фінансування, а також результати виконання завдань і заходів, визначених програмою, за звітний період, оцінку ефективності та пропозиції щодо її оптимізації.

 

6.3. У звіті про результати виконання програми (додаток 4) обов'язково мають бути заповнені всі графи та рядки, наведені підсумки фінансування завдань та заходів програм, досягнуті наявні кількісні і якісні показники. У разі відсутності значення показника проставляється нуль.

 

6.4. Інформація про виконання заходів програми за звітний період надається наростаючим підсумком з початку календарного року.

 

6.5 Якщо неможливо визначити значення показника, відповідальний виконавець у відповідних розділах пояснювальної записки роз¢яснює причини відсутності інформації.

 

6.6. Пояснювальна записка (додаток 5) повинна містити аналітичну текстову інформацію про обсяги та джерела фінансування, напрями фінансування, а також виконання конкретних заходів і завдань, кількісних і якісних показників, визначених програмою за звітний період, оцінку ефективності та пропозиції щодо її оптимізації. 

 

6.7. До пояснювальної записки може додаватися інший інформаційно-довідковий матеріал стосовно виконання програми.

 

6.8. Заключний звіт (додаток 6) повинен містити основні дані про програму, її мету та результати досягнення мети, інформацію про фактичні обсяги та джерела фінансування програми, виконання завдань і заходів, досягнуті кількісні і якісні показники, оцінку ефективності виконання програми.

 

 

 

Голова  ради                                          

 

 

 

Додаток 1

до Модельного Порядку розроблення, прийняття місцевих  комплексних та  цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням місцевої ради

від  _________ № __________

 

ПАСПОРТ

(загальна характеристика обласної програми)

_________________________________________________
(назва програми)

1. 

Ініціатор розроблення програми 

  

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 

  

3. 

Розробник програми 

  

4. 

Співрозробники програми 

  

5. 

Відповідальний виконавець програми 

  

6. 

Учасники програми 

  

7. 

Термін реалізації програми 

  

7.1. 

Етапи виконання програми
(для довгострокових програм) 

  

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  (для комплексних програм) 

  

9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

  

 

у тому числі: 

  

9.1 

коштів державного бюджету*.

коштів обласного бюджету

коштів інших місцевих бюджетів**

коштів інших джерел

 

* у разі, якщо відповідний захід передбачений аналогічною Державною цільовою програмою

** у разі, якщо відповідний захід передбачений у місцевих цільових програмах

  

 

Додатки до Мод Прядку

14.09.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл