Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

4.2.3.МЕТОДИКА забезпечення правового примусу органів виконавчої влади до співпраці з громадянським суспільством

І. Загальні положення

1. Ця методика розроблена з метою узагальнення і розповсюдження успішного досвіду забезпечення ефективної співпраці суб’єктів громадянського суспільства з органами влади в умовах відсутності прагнення осіб, наділених владними повноваженнями до такої співпраці.

ІІ. Глосарій

У цій методиці терміни вживаються в наступному значенні:

- Індикатор корупціогенності – ознака, що свідчить про наявність в діях посадової особи можливої корупційної зацікавленості.

ІІІ. Основна мета і завдання співпраці громадянського суспільства з органами влади.

1. Основною метою співпраці громадянського суспільства з органами влади є залучення всього інтелектуального, творчого, технологічного, кадрового, адміністративного, фінансового та іншого потенціалу територіальної громади для вирішення питань забезпечення її нестримного сталого розвитку в напрямку досягнення найвищих показників рівня щастя населення на підвідомчій владі території.

2. Головними завданнями співпраці громадянського суспільства з органами влади є забезпечення:

- залучення широких верств населення до процесу формування і реалізації державної і місцевої політики;

- виявлення і залучення до співпраці громадських експертів високого рівня професійної підготовки;

- проведення попередніх консультацій і обговорення з громадськістю проектів планів, стратегій, нормативно-правових актів, звітів і т.п.;

- вивчення і врахування громадської думки під час підготовки і вирішення кадрових питань;

- моніторинг і запобігання загостренню в суспільних відносинах соціальних конфліктів і передумов для їх виникнення;

- формування у членів територіальної громади і громадянському суспільстві  відчуття особистої відповідальності за стан справ по всіх аспектах життя на території проживання;

- виявлення і залучення до співпраці в якості кадрового резерву лідерів громадської думки;

- постійне збереження і примноження авторитету діючої влади.

IV. Сфера застосування методики

1. Ця методика застосовується громадянським суспільством у випадках, коли окремі керівники органу влади, або підприємства-монополіста на практиці реалізують політику, що базується на закритості, не публічності, недемократичності і переслідує інші цілі ніж ті, що задекларовані територіальною громадою.

2. Відсутність у посадової особи, наділеної владними повноваженнями, прагнення співпрацювати з громадянським суспільством є неприпустимим і одночасно чітким індикатором її корупціогенності, або в кращому випадку, волаючої непрофесійності.

V. Принципи проведення примусу до співпраці

1. Безумовне і повне дотримання вимог Конституції і законів України.

2. Відмова від фізичного насильства.

3. Максимальна прозорість і публічність всіх дій з примусу до співпраці.

4. Компетентність і відповідальність.

5. Креативність і непередбачуваність.

6. Комплексність, системність і послідовність.

7. Демократичність і відкритість.

8. Гуманність і невідворотність.

VІ. Послідовність (алгоритм) дій при проведенні примусу до співпраці

1. Створення коаліції громадських об’єднань до якої залучені об’єднання роботодавців, професійні спілки, громадські об’єднання експертного спрямування.

2. Проведення постійного громадського моніторингу дій органів влади з метою виявлення фактів, що свідчать про можливу відсутність прагнення посадових осіб до співпраці з громадськістю в досягненні загально визначеної суспільної мети.

 

 

ДОДАТОК 1

 

 

До Методики забезпечення правового примусу органів виконавчої влади до співпраці з громадянським суспільством

 

Меморандум

  про співпрацю та взаємодію між  Головним управлінням Державної податкової служби України у Чернігівській області та коаліцією «Сіверщина»

 

м. Чернігів                                                                                              « ___»  __________ 20__ року

Головне управління Державної податкової служби України у Чернігівській області в особі Літвінова Олексія Анатолійовича, що діє на підставі службових повноважень, далі Сторона 1,  Коаліція «Сіверщина» в особі уповноваженого представника Коаліції Лазаря Віктора Леонідовича, що діє на підставі повноважень, наданих загальними зборами коаліції (протокол  від ___),  далі Сторона 2,   надалі іменовані як Сторони, а кожна окремо – Сторона, враховуючи взаємні інтереси та усвідомлюючи необхідність:

  • розвитку співпраці та розробки механізму координації дій Сторін;
  • поліпшення інформаційної підтримки діяльності Сторін;
  • забезпечення сталого розвитку української економіки, зокрема, в Чернігівській області;
  • встановлення партнерських відносин та налагодження взаємовигідної співпраці між українськими роботодавцями, професійними спілками, громадянським суспільством та представниками державних податкових органів;
  • вироблення єдиної узгодженої позиції з питань формування та реалізації державної політики у сфері оподаткування,

домовились про таке:

Стаття 1. Мета Меморандуму

Шляхом  здійснення спільних і взаємоузгоджених дій всіляко сприяти сталому і прискореному розвитку Чернігівської області в напрямку досягнення  найвищих в Україні показників якості життя всіх мешканців Чернігівщини.

Стаття 2.  Напрями співпраці

Для досягнення поставленої мети Сторони здійснюватимуть взаємовигідну співпрацю та взаємодію за такими напрямами:

1. Створення і розвиток сприятливого інвестиційного клімату в Чернігівській області для сумлінних платників податків.

2. Співпраця в питаннях моніторингу і вдосконалення діючої нормативно-правової бази в сфері оподаткування і державної регуляції.

3. Очищення бізнес середовища від фактів ухиляння від сплати податків, а органів ДПС України – від проявів непрофесійності і корупції.

4. Формування і впровадження  в  свідомість платників податків і службових осіб Державної податкової служби України ідеології співпраці і відповідального ставлення до дотримання Конституції і законів України, шанобливого і дружнього ставлення до сумлінних платників податків, принципових і чесних працівників податкових органів.

5. В рамках діючого законодавства здійснення обміну інформації  про виявлені факти порушень податкового і антикорупційного законодавства.

6. Спільна діяльність в питаннях запобігання правопорушенням в сфері податкового і антикорупційного законодавства.

7. Залучення до реєстрації в Чернігівській області сумлінних платників податків з інших регіонів України.

8. Взаємодопомога  в вирішенні кадрових питань.

9. Інші напрямки співпраці за домовленістю Сторін в межах діючого законодавства і спрямовані на досягнення визначеної Меморандумом мети.

Стаття 3. Заходи

З метою практичної реалізації цього Меморандуму, зокрема за напрямами співпраці, які передбачені статтею 2 цього Меморандуму,  Сторони домовились про таке:

1. Узгоджувати і проводити спільні заходи, спрямовані на досягнення поставленої мети.

2. Всіляко, в межах діючого законодавства, сприяти один одному в досягненні визначеної Положенням про Головне управління ДПС України у Чернігівській області  і Положенням Коаліції «Сіверщина» мети.

3. Не менш, ніж 1 раз на три місяці, а в разі необхідності частіше проводити спільні наради, присвячені питанням реалізації цього Меморандуму.

4. Здійснювати обмін досвідом, проводити спільні заходи, спрямовані на реалізацію напрямків співпраці, визначені статтею 2 цього Меморандуму шляхом організації і проведення конференцій, круглих столів, семінарів, бізнес-форумів, ділових зустрічей тощо.

4. Залучати до реєстрації в Чернігівській області сумлінних платників податків з інших регіонів України.

5. Залучивши членів Громадської ради при ГУ ДПС у Чернігівській області створити і забезпечити діяльність постійно діючої експертної групи для вдосконалення діючої нормативно-правової бази, аналізу і розробки проектів нормативно-правових актів, здійснення спільного моніторингу законодавства у сфері оподаткування та підготовки пропозицій щодо його удосконалення, розробки  проектів стратегії розвитку цільових програм, проведенні експертиз діяльності; залучати фахівців, рекомендованих сторонами Меморандуму, до співпраці в експертних групах по вдосконаленню діючої нормативно-правової бази.

6 Проводити консультації стосовно вирішення кадрових питань.

7. Приймати участь в формуванні, підтримці і оновленні громадського реєстру недобросовісних підприємців.

8. Періодично і узгоджено висвітлювати питання і результати своєї співпраці в ЗМІ.

9. Проводити систематичну соціально-виховну роботу, спрямовану на впровадження в свідомість платників податків і службових осіб Державної податкової служби України ідеології співпраці і відповідального ставлення до дотримання Конституції і законів України, шанобливого і дружнього ставлення до сумлінних платників податків, принципових і чесних працівників податкових органів; спрямовану на вибудову партнерських відносин між працівниками податкових органів, платниками податків і громадським суспільством Чернігівщини в реалізації визначеної Меморандумом мети.

10. Спільно, а також кожна Сторона окремо зобов’язується здійснювати заходи спрямовані на запобігання корупції.

11. Вживати заходів щодо впровадження сучасних інформаційних технологій у роботі Сторін.

12. Проводити спільну роботу стосовно залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги до реалізації проектів у сфері спільної діяльності.

13. Проводити спільні інформаційні компанії  (прес-конференції, публікації, круглі столи, брифінги тощо).

14. Періодично проводити спільні культурно-спортивні заходи, спрямовані на формування взаємоповаги і шанобливого ставлення між членами трудових колективів.

Стаття 4. Механізм реалізації Меморандуму

Кожна із сторін призначає особу, відповідальну за інформаційно-комунікаційну взаємодію в рамках цього Меморандуму і належним чином повідомляє інші Сторони про таке призначення та контактні дані цих осіб.

Сторони можуть залучати українських та міжнародних експертів для реалізації цього Меморандуму.

Стаття 5. Особливі умови

Цей Меморандум не  передбачає будь-яких майнових зобов’язань Сторін одна перед одною та відносно третіх осіб.

Діяльність Сторін здійснюється без створення спільного майна і без отримання прибутку.

З метою реалізації положень цього Меморандуму Сторони зобов’язуються:

 - зберігати конфіденційну інформацію, отриману в ході співпраці Сторін;

 У ході співпраці та виконання намічених спільних цілей Сторони прагнуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного.

 

Стаття 6 . Підтвердження та запевнення

Сторони підтверджують, що підготовка, підписання та виконання цього Меморандуму не порушує ніяких положень власних установчих документів, договорів чи інших документів, де однією із сторін виступає  Сторона цього Меморандуму, або законів чи положень законодавства, що стосується Сторін або їх діяльності.

Стаття 7 . Прикінцеві положення

1. Цей Меморандум укладається на невизначений строк.

2. Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання Сторонами.

3. Усі спори, що виникають у зв’язку із тлумаченням цього  Меморандуму або його реалізацією, вирішуються шляхом переговорів.

4. Зміни та доповнення до цього  Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом підписання Сторонами протоколу про внесення змін та доповнень.

5. Дія цього  Меморандуму може бути припинена за взаємною згодою Сторін шляхом підписання відповідного протоколу.

6. Кожна із Сторін має право вийти із цього Меморандуму. При цьому, Сторона, яка виходить з під дії цього Меморандуму, має не пізніше, ніж за один місяць до дати виходу повідомити інші Сторони шляхом надсилання письмового повідомлення.

7. Приєднання до цього Меморандуму інших сторін відбувається шляхом підписання всіма сторонами відповідного протоколу.

8. Цей Меморандум укладений українською мовою у двох примірниках, при цьому усі примірники мають однакову юридичну силу.

 

Сторона 1

Сторона 2

Головне управління ДПС у Чернігівській області

14000, вул. Реміснича, 11, м. Чернігів

 Тел.: (0462) 652-300, (0462) 652-900

Електронна пошта: ch.official@tax.gov.ua

 

_____________ О.А. Літвінов

Коаліція «Сіверщина»

14005, просп. Миру, 49-а, оф. 602, м. Чернігів

Тел.: (0462) 971-079, 095-527-86-10

Електронна пошта: siver2009@ukr.net

 

_______________ В.Л. Лазар

І. Загальні положення

             Ця методика  розроблена для визначення показника рівня сприйняття населенням якості дій органів  влади і окремих посадових осіб, наділених владними повноваженнями. Цей показник свідчить про рівень підтримки дій органів влади населенням регіону, рівень довіри до влади, підтримки її починань.

 ІІ. Глосарій

1.  Професійність, по якій оцінюється адекватність, точність, швидкість і ефективність рішень і дій, якими працівники органу реагують на запити суспільства.

2. Доброчесність, по якій оцінюється рівень корумпованості працівників органу, їх моральної відповідальності за свою поведінку і спосіб життя, рівень патріотизму.

3. Доброзичливості, по якій оцінюється рівень позитивного емоційного впливу працівників органу на отримувачів адміністративних послуг, відвідувачів та інших контактерів, готовність до співпраці, відкритість  та прозорість.

4. Оцінювач – особа, яка мала останні відносини з органом влади в період три останніх місяці до оцінювання.

5. Домінантність - прагнення і здатність займати в групі чільне місце і надавати переважний вплив на інших, диктувати іншим свою волю. (Побутова назва домінантної людини - сильна особистість)

6. Розробник – Антикорупційна Громадська Спілка «СОВІСТЬ».

ІІІ. Основна мета і завдання

  Показник сприйняття якості роботи влади визначається з метою виявлення тих органів влади, її структурних підрозділів і посадових осіб:

 - діяльність яких не задовольняє населення;

 - досвід діяльності яких заслуговує вивчення і розповсюдження;

 - утримання і діяльність яких не виправдані соціальною потребою.

Визначення слабких місць в роботі  органу влади через здійснення шляхом аналізу об’єктивного сприйняття населенням регіону наслідків дій та декларацій влади і її представників з метою напрацювання і реалізації заходів, спрямованих на покращення їх роботи.

             2. Головним завдання методики є:

            1. Визначення рівня оцінки якості роботи органу влади і (або) його посадової особи за трьома показниками: Професійність, Доброчесність, Доброзичливість.

             2. Прийняття і реалізація заходів, відповідних отриманим результатам оцінки якості роботи органу влади, спрямованих на покращення стану справ.

            3. Ознайомлення громадськості і керівництва об’єкта досліджень, а також керівника вищого рівня з результатами проведених досліджень і рекомендаціями громадських експертів стосовно реалізації запропонованих заходів.

IV. Сфера застосування методики

            1. Ця методика рекомендована для застосування представникам громадських об’єднань, а також інших організацій, що здійснюють соціологічні дослідження.

            2. Органами державного управління і місцевого самоврядування для здійснення самооцінки і виявлення системних задач, що потребують негайного вирішення.

            3. Політичними структурами і ЗМІ в передвиборчий період.

V. Принципи проведення оцінювання

       1. Об’єктивність і неупередженість.

2. Безумовне і повне дотримання вимог Конституції і законів України.

3. Максимальна прозорість і публічність.

4. Компетентність і відповідальність.

5. Комплексність, системність і послідовність.

6. Демократичність і відкритість.

VІ. Послідовність дій при визначенні показника

1. Оцінювачами показника сприйняття якості роботи влади є фізичні особи з різних категорій населення, серед яких можна виділити:

        1. Пенсіонери.

        2. Керівники підприємств.

        3. Працівники підприємств.

        4. ФОПи.

        5. Працівники бюджетних установ.

        6. Незайняті особи.

2. Оцінювання проводиться анонімно, персоніфікуюча інформація  про оцінювачів нікому не надається.

3. Оцінювач має право здійснювати оцінку якості роботи органу влади, його структурного підрозділу і окремої посадової особи цього органу влади.

4. Оцінювання здійснюється окремо по кожному показнику.

5. Оцінювач має право запропонувати здійснити оцінку якості роботи влади також по власно запропонованим показникам (додатковим до трьох вже визначених).  Для цього він зобов’язаний чітко записати назву показника і надати свої пояснення письмово в додатку до таблиці.

6. Оцінювання здійснюється тільки по тим органам влади, з діяльністю яких оцінювач ознайомився особисто.  Оцінювач має право власноручно заповнювати вільні рядки Таблиці 1, назвавши ті органи влади, посади та посадових осіб,  які не увійшли в основний перелік              Таблиці 1.

7. П’ятибальна шкала оцінки показнику сприйняття якості роботи влади по кожній з оцінюваних якостей:

Найвища оцінка:  «5» - «зразковий рівень»  означає, що  досвід роботи органу, структурного підрозділу, посадової особи  на такому рівні заслуговує вивчення і розповсюдження, а трудовий колектив органу (посадової особи)  -  заохочення і нагородження;

 «4»  - «задовільний рівень»  означає, що працівники органу чітко, чемно і своєчасно виконують свою роботу, не допускають помилок і неточностей;

«3» -  «незадовільний рівень»  означає, що працівники органу в своїй роботі допускають окремі помилки, невчасне виконання необхідних дій, орган має незручний  для відвідувачів графік роботи, великі черги, належним чином  не облаштовані зони очікування, окремі працівники дозволяють собі нечемне поводження з відвідувачами, отримання публічної інформації ускладнено;

«2» - «ганебний» рівень означає, що працівники органу допускають в своїй роботі багато помилок, не володіють необхідною для виконання роботи кваліфікацією і інформацією,  робота органу побудована на принципі, як легше і менше працювати, потреби відвідувачів задовольняються  дуже повільно або  не задовольняються, публічна інформація не надається або за дуже ускладненою процедурою, комунікація не забезпечена, відношення до відвідувачів показово байдуже і нечемне;

Найнижча оцінка:  «1» - «злочинний рівень»  означає, що  в органі  (посадовою особою) створені і постійно репродукуються умови для здійснення корупційних діянь, колектив органу (посадова особа) працює не на задоволення потреб суспільства, а на задоволення власних потреб і на забезпечення потреб корупційної вертикалі, владні функції не виконуються, а використовуються для отримання неправомірної вигоди, потреби відвідувачів ігноруються, інформація про діяльність органу (посадової особи) утаємничується і не надається, дії або бездіяльність працівників органу несуть в собі ознаки кримінального злочину.

8. При цьому, оцінка якості роботи органу проставляється над дробом, в відповідній клітині стовпчика показника, а оцінка якості роботи посадової особи – під дробом.

9. Обробка отриманих матеріалів оцінки і узагальнення показника здійснює розробник.

10.Узагальнена (інтегрована) оцінка сприйняття якості роботи влади здійснюється шляхом математичної обробки   3-х основних показників, визначених індивідуально оцінювачем.

Для отримання узагальненої якості діяльності влади основні показники враховуються з застосуванням коефіцієнтів домінантності:

Професійність – 0,9

Доброчесність – 1

Доброзичливість – 0,8

Приклад: За результатами оцінки діяльності органу влади отримані наступні показники:

Професійність – 5

Доброчесність – 4

Доброзичливість – 3

В цьому випадку узагальнена оцінка становитиме:

УО=(5 х 0,9 + 4 х 1 + 3 х 0,8):3=3,63

10.1. Найвища можлива узагальнена оцінка становить «4,5» бали і свідчить про зразковий рівень оцінки роботи органу (посадової особи).

Довідково. Ідеальну узагальнену оцінку показника сприйняття роботи влади  «5» балів заслуговує той орган, функція якого виконується, а оцінювачі його роботи відсутні.

11. Результати, висновки і рекомендації, отримані внаслідок проведення визначення показника сприйняття якості роботи влади, мають право використовувати органи влади, ЗМІ, громадські об’єднання, наукові установи і діячі.

 

22.01.2021
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл