Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.7.1. Методичні рекомендації владі щодо співпраці з громадою

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

органам державного управління і місцевого самоврядування,

 щодо формування та організації діяльності робочих груп (комісій)

з питань розробки стратегії розвитку комплексних і цільових програм,

проектів нормативних  і регуляторних актів, законів,

постанов, регламентів і т.п. за участю громадськості

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

 

Громадською

експертно – методичною Радою

 

Антикорупційна громадська  Спілка

«С О В І С Т Ь»

 

 

Протокол № 4 від 25.12. 2014 р.

Президент _______________ Демиденко В.Ю.

 

Київ - 2014

Методичні Рекомендації органам державного управління і місцевого самоврядування щодо формування та організації діяльності робочих груп (комісій) з питань розробки стратегії розвитку комплексних і цільових програм, проектів нормативних  і регуляторних актів, законів, Постанов, регламентів і т.п. за участю громадськості.

1.1.  Методичні Рекомендації органам державного управління і місцевого самоврядування щодо формування та організації діяльності робочих груп (комісій) з питань розробки стратегії розвитку комплексних і цільових програм, проектів нормативних  і регуляторних актів, законів, постанов, регламентів і т.п. за участю громадськості, (далі МР), розроблені на основі Конституції України, діючого законодавства і з урахуванням ідей, вимог і рекомендацій «Методичних рекомендації щодо формування та організації діяльності робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів» затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 13.01.11 р.  № 2.

МР враховують сучасний рівень розвитку громадянського суспільства в Україні, існуючий стан, вимоги громадськості і історичні виклики, що обумовлюють і визначають життєво важливі напрямки і дії з трансформації відносин влади, народу і суб’єктів приватного права.

1.2. Мета

Метою створення і застосування МР є:

- підвищення якості управлінських рішень, що приймає Влада, рівня прозорості, передбачуваності і відповідальності дій влади наявним очікуванням суспільства;

- забезпечення зростання довіри і підтримки владних структур суб’єктами громадянського суспільства і всією територіальною  громадою;

- реалізація стратегії розвитку і впровадження прогресивних форм і принципів народовладдя в Україні.

Досягнення цієї мети здійснюється шляхом залучення фахових експертів профільних суб’єктів громадянського суспільства до участі в створенні і обговоренні проектів нормативно – правових документів і управлінських рішень на стадії їх розробки.

2. Формування робочих груп(комісій)

2.1. З метою забезпечення прозорості дій влади та урахування ініціатив суб’єктів приватного права, громадянського суспільства, об’єднань роботодавців, споживачів, представників наукових установ, органи державного управління, місцевого самоврядування опубліковують повідомлення про створення робочої групи(комісії) у засобах масової інформації, на офіційних WEB-порталах із зазначенням терміну та способу подання пропозицій щодо кандидатур, адресу та контактний телефон для прийняття пропозицій щодо кандидатур для участі у роботі робочих груп(комісій).

2.2. Для забезпечення необхідної регламентації та ефективності діяльності робочих груп(комісій) доцільно включити до складу кожної з таких робочих груп(комісій) не більше двох представників від кожного громадського об’єднання,  суб’єкта приватного права, об’єднання роботодавців та представників наукових установ.

2.3. При визначенні кількісного складу робочої групи(комісії) необхідно виходити з потреб забезпечення необхідного рівня представництва усіх сторін та ефективної роботи. З огляду на це, кількість учасників робочої групи(комісії) не може бути встановлена нормативно і обмежена чиїмось рішенням.

2.4. При визначенні потенційних учасників робочої групи(комісії) зі сторони представників громадських об’єднань, суб’єктів приватного права, об’єднань роботодавців та об’єднань споживачів, слід виходити із забезпечення максимально можливого рівня представництва.

В першу чергу мають розглядатися пропозиції найбільших та найактивніших громадських та підприємницьких об’єднань, представництво яких має бути забезпечене переважно першими особами таких об’єднань, або тих їх представників, що можуть постійно брати участь у засіданнях робочої групи (комісії).

2.5. При визначенні кандидатур членів робочої групи(комісії) - експертів, науковців, юристів необхідно враховувати наступні вимоги:

- зазначена категорія членів робочої групи(комісії) повинна залучатися з наукових установ виконавчих органів державної влади і місцевого самоврядування, профільних підприємств, юридичних фірм, консалтингових, аудиторських компаній тощо;

- досвід практичної діяльності у відповідній сфері;

- досвід участі у громадських заходах: робочих комісіях, круглих столах, конференціях.

2.6. Про сформований склад робочих груп(комісій), порядок їх роботи доцільно прийняти рішення керівника органу державної влади або місцевого самоврядування, до компетенції якого відноситься розробка відповідного документу.

Рішення про створення робочої групи( комісії) може бути прийняте громадськими об’єднанням відповідного профільного спрямування.

2.7. Орган, що прийняв рішення про створення робочої групи( комісії), в тексті Рішення про створення призначає Голову і Секретаря робочої групи (комісії).

2.8. Кожна робоча комісія складається з представників Народу – фахівців суб’єктів громадянського суспільства і представників Влади – фахівців органів державного управління і місцевого самоврядування.

Рольова функція фахівців суб’єктів громадянського суспільства – представлення інтересів Замовника (Народу України), тобто визначальна, при формуванні і прийнятті управлінських рішень, регуляторних документів, комплексних і цільових програм.

Рольова функція  представників Влади – представлення позиції Виконавця, тобто консультативно – дорадча, з визначення можливості, законності і доцільності здійснення запропонованих змін; пошук, визначення і надання пропозицій найбільш ефективних шляхів розв’язання суспільних проблем.

 

3. Засідання робочої групи (комісії)

3.1. Основною формою роботи робочої комісії є засідання, які скликаються її керівником;

3.2. Засідання сформованої робочої комісії скликається з обов’язковим повідомленням усіх членів робочої комісії про дату, час та місце проведення засідання та його порядок денний. Місце проведення засідання визначає орган, який створив комісію

3.3.  Вся інформація, необхідна для роботи на засіданні робочої групи (комісії), надається членам комісії не менше ніж за 5 днів до дати проведення чергового засідання.

 3.4. Засідання робочої групи (комісії) повинен вести її голова або, у разі його відсутності, заступник голови. У разі невиконання ними цієї функції робоча група(комісія) зі свого складу визначає головуючого на засіданні.

3.4.1. Заступника голови робочої групи (комісії) обирають ті члени робочої групи (комісії), які наділені правом вирішального голосу, на перших засіданнях робочої групи (комісії), з числа членів робочої групи (комісії) – представників громадських об’єднань.

3.5. Засідання робочої групи (комісії) є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як половина її членів, наділених правом вирішального голосу.

3.6. В обговоренні питань порядку денного мають рівні права приймати участь всі члени робочої групи(комісії) і запрошені на її засідання.

Порядок, тривалість і послідовність виступів визначає головуючий на засіданні робочої групи (комісії)

3.7. Кожне засідання робочої групи (комісії) розпочинає головуючий з оголошення списку присутніх на засіданні, питань порядку денного, винесених на обговорення, визначення регламенту для виступаючих і години завершення засідання.

3.8. На засіданні робочої групи (комісії) ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні робочої групи (комісії), секретарем і одним з членів робочої групи (комісії), наділений правом визначального голосу, як правило заступником Голови робочої групи (комісії).

3.9. Протокол засідань робочої групи (комісії) зберігається в органі , який прийняв рішення про її створення.

Копія кожного протоколу засідання робочої групи (комісії), після його оформлення, надається для зберігання заступнику голови робочої групи (комісії), а електронні копії протоколу розсилаються всім членам робочої групи.

3.10. Забезпечення робочої групи (комісії) приміщенням, засобами зв’язку, технікою, а також відповідними спеціалістами та технічними працівниками, яких робоча комісія вважатиме за необхідне долучити до своєї роботи, здійснює орган, що прийняв рішення про її створення або орган державного управління чи місцевого самоврядування, до відання якого віднесенні питання, для вирішення яких створено робочу групу (комісію).

4. Прийняття рішень  на засіданні робочої групи (комісії).

4.1. Всі члени робочої групи (комісії) наділені рівними правами дорадчого голосу.

4.2. Експерти, запрошені на засідання робочої групи (комісії), мають право виступати на засіданні після надання їм цього права головуючим.

4.3. Право визначального голосу при голосуванні на засіданні робочої групи (комісії) мають тільки ті члени робочої групи (комісії), які були включені до її складу від суб’єктів громадянського суспільства, а також головуючий на засіданні.

4.4. Член робочої групи (комісії), який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим на засіданні, має право висловити у письмовій формі окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання робочої комісії.

4.5. Усі рішення на засіданні робочої комісії приймаються більшістю від загальної кількості членів робочої групи (комісії), наділених правом визначального голосу. У випадку, якщо кількість членів робочої комісії є парною і «за» або «проти» певного рішення або питання проголосувала половина членів робочої комісії, голос головуючого на засіданні має вирішальне значення.

13.09.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл