Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.7.6. Бюджетний регламент Чернігівської обласної ради.

Проект розроблений експертами АГС «СОВІСТЬ».

варіант від 20.09.2016

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення __________________ ради

_______ скликання

 

від „_____”______________

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Чернігівської обласної ради

 

Стаття 1. «Бюджетний регламент Чернігівської обласної ради» (надалі – Бюджетний регламент) визначає організаційно-процедурні питання з підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю, внесення змін та звітності щодо обласного бюджету Чернігівської обласної ради.

 

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Чернігівською обласною радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

 

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до положень Конституції України, Бюджетного та Податкового кодексів України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів», Концепції створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 92-р, Регламенту обласної ради, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетний процес.

 

Стаття 4. Бюджетний регламент містить:

4.1. порядок підготовчих робіт перед складанням проекту рішення  Чернігівської обласної ради про бюджет;

4.2. порядок складання проекту бюджету Чернігівської обласної ради (підготовка проекту рішення про бюджет Чернігівської обласної ради та додатків до нього);

4.3. порядок розгляду проекту та прийняття рішення про  бюджет Чернігівської обласної ради;

4.4. порядок виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про бюджет Чернігівської обласної ради ;

4.5. порядок підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

 

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту бюджету Чернігівської обласної ради:

5.1. особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період, доведені Міністерством фінансів України;

5.2. типова форма бюджетних запитів, встановлена Міністерством фінансів України, а також інструкція з підготовки бюджетних запитів, розроблена Департаментом фінансів обласної державної адміністрації та доведена до головних розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету;

5.3. розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на наступний бюджетний період, методики їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проектів місцевих бюджетів, типова форма рішення про місцевий бюджет (доводяться Мінфіном у тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України); показники щодо обсягів міжбюджетних трансфертів і текстові статті проекту закону про Державний бюджет України, організаційно-методологічні вимоги стосовно складання проектів місцевих бюджетів (доводяться Мінфіном у тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні);

5.4. статистичні дані, прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку області на відповідні роки, інші матеріали, які необхідні для формування обласного бюджету, надані структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, іншими органами, установами та організаціями;

5.5. прогнозні розрахунки доходів обласного бюджету, видатків і кредитування на наступний рік у розрізі головних розпорядників коштів цього бюджету;

5.6. бюджетні запити головних розпорядників коштів обласного бюджету;

5.7. депутатські запити (звернення), листи та пропозиції учасників бюджетного процесу, громадських організацій, юридичних і фізичних осіб, пов’язані із формуванням проекту  бюджету Чернігівської обласної ради на наступний рік, фінансуванням  цільових програм Чернігівської обласної ради;

5.8. результати громадських обговорень програми соціально-економічного розвитку, публічного представлення проекту бюджету Чернігівської обласної ради, як передбачено Бюджетним кодексом України;

5.9. результати зустрічей громадських організацій з депутатами Чернігівської обласної ради, посадовими особами обласної ради, адміністрації Чернігівської обласної ради тощо.

 

Стаття 6. Проектом рішення про  бюджет Чернігівської обласної ради визначаються:

6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний і спеціальний фонди):

а) доходів (податкові та неподаткові надходження, офіційні трансферти) бюджету;

б) видатків бюджету;

в) кредитування бюджету.

6.2. граничний обсяг річного дефіциту (профіциту)  бюджету Чернігівської обласної ради;

6.3. доходи бюджету Чернігівської обласної ради за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.4. фінансування бюджету Чернігівської обласної ради за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.5. розподіл видатків головним розпорядникам коштів бюджету Чернігівської обласної ради за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання, з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, та видатків розвитку (у додатку до рішення);

6.6. повернення кредитів до бюджету Чернігівської обласної ради та надання кредитів з бюджету Чернігівської обласної ради (у додатку до рішення);

6.7. міжбюджетні трансферти бюджету Чернігівської обласної ради місцевим бюджетам (у додатку до рішення);

6.8. перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів  бюджету розвитку (у додатку до рішення);

6.9. перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів __бюджету Чернігівської обласної ради (у додатку до рішення);

6.10. розмір оборотного залишку бюджетних коштів бюджету Чернігівської обласної ради;

6.11. перелік захищених статей видатків  бюджету Чернігівської обласної ради (на підставі вимог статті 55 Бюджетного кодексу України);

6.12. додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету Чернігівської обласної ради.

 

Стаття 7. Разом з проектом рішення про бюджет Чернігівської обласної ради подаються:

7.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний і спеціальний фонди):

а) доходів (податкові та неподаткові надходження, офіційні трансферти) бюджету;

б) видатків бюджету;

в) кредитування бюджету.

7.2. граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету Чернігівської обласної ради;

7.3. доходи бюджету Чернігівської обласної ради за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

7.4. фінансування бюджету Чернігівської обласної ради за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

7.5. розподіл видатків головним розпорядникам коштів  бюджету Чернігівської обласної ради за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання, з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, та видатків розвитку (у додатку до рішення);

7.6. повернення кредитів до бюджету Чернігівської обласної ради та надання кредитів з  бюджету Чернігівської обласної ради (у додатку до рішення);

7.7. міжбюджетні трансферти бюджету Чернігівської обласної ради місцевим бюджетам (у додатку до рішення);

7.8. перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів  бюджету розвитку (у додатку до рішення);

7.9. перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету Чернігівської обласної ради (у додатку до рішення);

7.10. розмір оборотного залишку бюджетних коштів бюджету Чернігівської обласної ради;

7.11. перелік захищених статей видатків бюджету Чернігівської обласної ради (на підставі вимог статті 55 Бюджетного кодексу України);

7.12. додаткові положення, що регламентують процес виконання  бюджету Чернігівської обласної ради.

 

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:

8.1. інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту обласного бюджету;

8.2. оцінку доходів бюджету Чернігівської обласної ради з урахуванням втрат доходів бюджету Чернігівської обласної ради внаслідок наданих Чернігівської обласної  радою податкових пільг;

8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про  бюджет Чернігівської обласної ради, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету Чернігівської обласної ради);

8.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

8.5. інформацію щодо погашення Чернігівською обласною радою боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

8.6. інформація про робочу групу розробників проекту бюджету Чернігівської обласної ради.

 

Стаття 9. При затвердженні бюджету Чернігівської обласної ради враховуються:

9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:

- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань);

9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та обласним бюджетом.

 

Стаття 10. Підготовка, затвердження, виконання бюджету Чернігівської обласної ради, розгляд звіту і прийняття рішення щодо нього здійснюються відповідно до положень Бюджетного кодексу України за процедурами, встановленими Регламентом Чернігівської обласної ради  та цим регламентом.

Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені у Додатку № 1 до цього Бюджетного регламенту.

Додаток №1 до Бюджетного регламенту.doc

01.11.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл