Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.7.5. Бюджетний регламент Чернігівської міської ради.

Проект розроблений експертами АГС «СОВІСТЬ».

варіант від 22.02.2016

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чернігівської міської ради

VII скликання

 

від „_____”______________

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Чернігівської міської ради

 

Стаття 1. «Бюджетний регламент Чернігівської міської ради» (надалі – Бюджетний регламент) визначає організаційно-процедурні питання з підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю, внесення змін та звітності щодо міського бюджету Чернігівської міської ради.

 

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Чернігівською міською радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

 

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України (далі за текстом – Бюджетний кодекс), Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 №228 та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а також Регламенту роботи Чернігівської міської ради VII скликання.

 

Стаття 4. Бюджетний регламент містить:

4.1. порядок підготовчих робіт перед складанням проекту рішення міської ради про бюджет;

4.2. порядок складання проекту міського бюджету (підготовка проекту рішення про міський бюджет та додатків до нього);

4.3. порядок розгляду проекту та прийняття рішення про міський бюджет;

4.4. порядок виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет;

4.5. порядок підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

 

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту міського бюджету:

5.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період;

5.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

5.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту міського бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про міський бюджет (типова форма рішення);

5.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту міського бюджету;

5.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

5.6. затверджені стратегії (соціально-економічного) розвитку Чернігова;

5.7. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради;

5.8. бюджетні запити головних розпорядників коштів, складених у відповідності до вимог чинного законодавства на підставі документів розпорядників нижчого рівня, одержувачів коштів та затверджених місцевих програм ;

5.9. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Чернігів, інших цільових програм, а також із складанням міського бюджету;

5.10. результати громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та проекту міського бюджету, здійснюваних згідно зі статутами  територіальних громад сіл, селищ та міст;

5.11. результати зустрічей громадян, представників громадських організацій, ініціативних груп, органів самоорганізації населення тощо з депутатами та посадовими особами міської ради;

5.12. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, «гарячі» телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх представниками, так і іншими особами;

5.13. звернення, заяви, пропозиції та рекомендації дорадчих органів, громадян та громадських організацій.

5.14. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету;

5.15. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до міського бюджету і соціально-економічного розвитку міста Чернігів;

5.16. попередній прогноз доходів і витрат міського бюджету на наступний рік.

 

Стаття 6. Проектом рішення про міський бюджет визначаються:

6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди):

- доходів (податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ),

- видатків (коштів, спрямованих на здійснення програм та заходів, передбачених міським бюджетом),

- фінансування міського бюджету;

6.2. граничні обсяги:

- річного дефіциту (профіциту) міського бюджету в наступному бюджетному періоді (міський бюджет може прийматись з дефіцитом по загальному фонду шляхом внесення змін до рішень про міський бюджет за результатами річного звіту про виконання міського бюджету за попередній бюджетний період виключно на суми вільного залишку бюджетних коштів),

- міського боргу на кінець наступного бюджетного періоду,

- надання гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій;

6.3. доходи міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.4. фінансування міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6.6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

6.7. розмір оборотного залишку коштів міського бюджету;

6.8. додаткові положення, що регламентують процес виконання міського бюджету;

6.9. перелік захищених видатків міського бюджету, визначених на підставі статті 55 Бюджетного кодексу України;

6.10. повноваження виконавчих органів ради щодо виконання міського бюджету протягом бюджетного періоду;

6.11. проект бюджету оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради не пізніше ніж за 30 днів до його розгляду на сесії міської ради.

 

Стаття 7. Разом з проектом рішення про міський бюджет подаються:

7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію та розрахунки згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України;

7.2. прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;

7.3. показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в міському бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

7.4. перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

7.5. інформація про хід виконання міського бюджету у поточному бюджетному періоді та протягом останніх 3 років в табличній порівняльній формі;

7.6. пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту міського бюджету (подаються постійній комісії Чернігівської міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів);

7.7. інформація щодо стану фінансового забезпечення програм соціально-економічного, культурного розвитку та інших цільових програм, прийнятих Чернігівською міською радою;

7.8. плани продажу землі та комунального майна в табличній формі з зазначенням прогнозованої вартості кожного об'єкту продажу;

7.9. таблиця порівняння поданих бюджетних запитів та фактичного врахування їх в міському бюджеті;

7.10. інші матеріали, обсяг і форму яких визначені розпорядженнями голови міського.

 

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:

8.1. інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту міського бюджету;

8.2. оцінку доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів міського бюджету внаслідок наданих Чернігівською міською радою податкових пільг;

8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про міський бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування міського бюджету);

8.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

8.5. інформацію щодо погашення міського боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

8.6. інформація про робочу групу розробників проекту міського бюджету.

 

Стаття 9. При затвердженні міського бюджету враховуються:

9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:

- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань);

9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та міським бюджетом.

 

Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені у Додатку № 1 до цього Бюджетного регламенту.

 

Стадії бюджетного процесу, визначені статтею 19 Бюджетного кодексу України, зміст робіт, виконавці та терміни виконання

09.11.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл