Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.1.2. Концепція соціального проекту "Народовладдя"

Проект АГС «СОВІСТЬ»

Демиденко В. Ю.

КОНЦЕПЦІЯ

соціального проекту

 «Громадська Спілка «Народовладдя»

 

Основною  фундаментальною причиною тривалої кризи влади в Україні є відсутність постійної і ефективної інформаційної комунікації між джерелом влади – Народом, -   і владними органами державного управління і місцевого самоврядування.

Тривалий, майже 20-ти річний досвід успішного вирішення цієї проблеми накопичено в м. Славутич, Київської області, де 17 років успішно співпрацює з владою міста "Громадська рада з розвитку міста Славутича".

Саме така плідна співпраця забезпечила не тільки виживання маленького містечка в надзвичайних умовах закриття містоутворюючого підприємства «ЧАЕС», а ще й дивовижний прогрес в розвитку міста за всі ці роки. Успішно проведена комунальна реформа, досягнуто найвищий рівень кадрової стабільності влади, доброзичливості у відношенні між владою громадянами, прозорості і ефективного прийняття управлінських рішень, довіри  громадян до влади.

Враховуючи досвід Славутича, автор пропонує громадськості соціальний проект створення і забезпечення діяльності Громадської Спілки «Народовладдя» (далі «ГСН»), яка спираючись на наявний професійний і кадровий потенціал діючих громадських організацій, об’єднань роботодавців і профспілок,  забезпечить створення і діяльність низки незалежних від влади Громадських рад не при, а для  всіх органів державного управління і місцевого самоврядування. Саме завдяки демократичній доступності і легкореалізуємій можливості для кожного громадянина прийняти участь в управлінні державними справами, незалежні Громадські   ради, створені Громадською Спілкою «Народовладдя», стануть дієвим інструментом реалізації дійсного Народовладдя в Україні.

Громадська Спілка «Народовладдя», далі «ГСН»,  -  координаційно-виконавчий орган громадянського суспільства, створений для забезпечення ефективної реалізації конституційних прав громадян на участь в управлінні державними і місцевими справами, врахування  громадської  думки  під  час  формування та реалізації державної і місцевої політики, здійснення громадського контролю  за  діяльністю всіх органів державного управління і  місцевого самоврядування (далі – орган), налагодження ефективної  взаємодії цих органів з   громадськістю,

 

Мета

Метою «ГСН» є підвищення рівня стабільності суспільства, ефективності і прозорості діяльності всіх органів законодавчої, представницької, виконавчої і судової влади державного рівня і місцевого самоврядування шляхом забезпечення реалізації всіх, передбачених Конституцією України, прав громадян на участь в управлінні державними справами. Забезпечення причетності громадян до прийняття управлінських рішень і контролю за їх виконанням, шляхом:

1. Забезпечення постійної ефективної комунікації між громадянами України і владними структурами всіх гілок влади, в тому числі місцевого самоврядування, створення умов  для  реалізації  громадянами  конституційного права на участь в управлінні державними і місцевими справами.

2. Сприяння врахуванню державними  органами і органами місцевого самоврядування  громадської думки під час формування та реалізації державної і місцевої політики з метою підвищення рівня і якості життя громадян та своєчасного вирішення державними  органами і органами місцевого самоврядування актуальних питань, існуючих у суспільстві.

3. Залучення творчого, кадрового та економічного потенціалу територіальних громад для розвитку України, її міст і населених пунктів, покращення якості життя громадян.

4. Здійснення громадського  контролю   за   діяльністю кожного органу влади, створення клімату довіри, творчої, плідної і ефективної співпраці між органами влади, суб’єктами громадянського суспільства і громадянами України.

 

Напрями діяльності

1. На основі ретельного аналізу наявної структури громадянського суспільства з позицій професійної спрямованості його суб’єктів, об’єднання їх кадрового потенціалу, «ГСН» у тісній співпраці з органами державного управління і місцевого самоврядування створює, формує і організує діяльність незалежних Громадських рад для органів державного управління і місцевого самоврядування, організує і забезпечує участь в роботі цих Громадських рад профільних незалежних фахівців - експертів для підвищення якості рішень, що приймаються Громадськими радами зі складних вузькопрофесійних питань.

1.1. Організує і забезпечує співпрацю депутатів місцевих рад з представниками відповідних суб’єктів громадянського суспільства під час роботи в постійних профільних  комісіях місцевих рад.

2. Розробляє та затверджує положення про Громадські ради, створювані для співпраці з конкретними органами державного управління та місцевого самоврядування. Створює реєстри незалежних фахівців – експертів з усього спектру питань, що виносяться на розгляд Громадських рад.

3. Вивчає, узагальнює і розповсюджує прогресивний досвід діяльності Громадських рад, створених для   органів державного управління і місцевого самоврядування. Здійснює необхідні заходи для підвищення ефективності діяльності вже існуючих Громадських рад при органах державного управління і місцевого самоврядування.

4. Готує та подає органам державного управління та місцевого самоврядування пропозиції по кадровим змінам стосовно тих керівників, чия діяльність дискредитує діючу владу в очах суспільства, або заохочення сумлінних та авторитетних керівників.

5. У тісній співпраці з органами державного управління і місцевого самоврядування організує та проводить різного рівня форуми, конференції, зібрання суб’єктів громадянського суспільства різної галузевої спрямованості. Періодично через ЗМІ інформує громадськість про свою діяльність і діяльність створених «ГСН» Громадських рад для органів влади.

 

Юридичний статус, участь і відповідальність

1. «ГСН» є неприбутковою організацією, громадським об’єднанням без статусу юридичної особи, непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

2. Учасниками «ГСН» а також її засновниками можуть бути громадські об’єднання, об’єднання роботодавців, профспілки і торгово-промислові палати, у тому числі зі статусом юридичної особи, що визнають і виконують Статут «ГСН», незалежно від місця їх реєстрації і фактичного перебування. Юридична особа приватного права бере участь в утворенні та діяльності «ГСН» через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності на вчинення дій щодо утворення та діяльності «ГСН».

3. Учасники «ГСН» несуть тільки моральну відповідальність за діяльність та по зобов’язанням «ГСН». Учасники «ГСН» не несуть матеріальної відповідальності по зобов’язанням «ГСН».

 

Органи управління

Органами управління «ГСН» є:

1. Рада Учасників «ГСН» - вищий орган управління;

2. Президія Ради Учасників «ГСН» - наглядово-керівний орган управління ;

3. Президент «ГСН» -  виконавчо-представницький орган управління;

4. Виконавча дирекція «ГСН».

 

Майно і джерела фінансування

«ГСН» для виконання своєї Статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане його Учасниками або державою, набуте як внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями; також майном, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Незалежність «ГСН» і створених нею Громадських рад  забезпечена тим, що:

1. Створюють «ГСН» юридичні особи громадянського суспільства і їх повноваження, як засновників, закінчуються в момент реєстрації.

2.  «ГСН» створена без статусу юридичної особи.

3. Громадські ради, які створені «ГСН» для органів державного управління і місцевого самоврядування, формувати і кадрову основу яких буде наповнювати «ГСН», ніяким чином не залежать від владних структур, мають високодинамічний склад з представників, делегованих суб’єктами громадянського суспільства і пересічних громадян, які виявили зацікавленість прийняти участь в вирішенні окремих загальних питань.

4. Опора на громадянське суспільство, а також відкритість, прозорість, публічність і демократичність діяльності Громадських рад, створених «ГСН», є ефективним щепленням від небажаних впливів влади.

До участі в засіданнях Громадських рад, створених «ГСН», доцільно запрошувати:

- простих громадян;

- керівника органу влади, для якого створено Громадську раду (обов’язково);

- лідерів громадської думки, представників  громадських організацій і партій;

- досвідчених фахівців з питань, внесених в порядок денний;

- депутатів профільних комісій міської ради;

- керівників відповідних підрозділів виконавчої влади;

- пресу.

На засіданнях Громадських рад, створених «ГСН», ведеться протокол і облік присутніх.  Прийняті рішення оприлюднюються в ЗМІ та інтернеті.

Порядок денний, час і місце проведення чергового засідання оприлюднюється через ЗМІ завчасно.

Питання, що виносяться на розгляд, як правило мають загально-громадський характер і мають підвищену громадську актуальність.

Наприклад, для порядку денного засідання Громадської ради, створеної для міського Голови, виносяться питання:

1. Щотижневий короткий звіт мера про стан справ і найближчі перспективи.

2. Узгодження перспективних планів розвитку міста, розміщення небезпечних або соціально значущих об’єктів, перспектив забудови, розвитку спорту, медичної реформи, розвитку культури, туризму, духовно-естетичної складової, презентація різних громадських та бізнесових ініціатив.

3. Звіти міських служб забезпечення життєдіяльності: медицини, освіти, громадського транспорту, правоохоронної системи, санітарно-екологічного стану, тощо.

4. Представлення  або узгодження кандидатів на обіймання публічних керівних посад міських служб. Узгодження кандидатів на присвоєння почесних відзнак територіальної громади.

5. Інші питання, що хвилюють громадськість, або зачіпають інтереси багатьох громадян.

В разі необхідності громадська рада створює тимчасові комісії, що працюють на добровільних волонтерських засадах для підготовки до розгляду на засіданні окремих питань. Комісії можуть виконувати також функції громадського контролю.

Заключні положення

 

Громадські  ради, що їх створює громадянське суспільство в особі Громадської Спілки «Народовладдя» для кожного органу державної влади кожного рівня  або місцевого самоврядування, є наступним кроком від Громадських рад, що створюються органами влади, у відповідності до Постанови кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р.  у напрямку розвитку і розширення дійсного народовладдя.

Громадські ради  при органах влади, нажаль, створює не народ, – це природне джерело народовладдя, – а влада, і там,  де це їй вигідно, з тих , кого вона захоче. Засідання цих рад проходять тоді, коли це владі потрібно і з тим порядком денним, що його визначає сама влада.        Саме тому ніде за роки своєї діяльності створені владою Громадські ради не виправдали сподівань народу на їх ефективність.

Бюрократична складова влади вихолостила ці органи, перетворивши їх в формально існуючі,  неавторитетні структури. Більше того, Постанова КМУ №996, підписана М. Я. Азаровим, несе в собі антикорупційні обмежувальні норми стосовно прав громадського суспільства  і громадян, невиправдано розширює повноваження органу виконавчої влади, при якому створена рада, блокувати, а не забезпечувати її роботу, ставить громадськість в залежність від  бажань чиновництва.

Більше того, зміни до Постанови, внесені Прем’єром Яценюком, ще більше обмежили дієвість і незалежність Громадських рад, створених при органах виконавчої влади, це, насамперед, обмеження їх чисельності, заборона участі в цих радах депутатів місцевих рад, тощо.

            Запропоновані Громадські ради для вигідно відрізняються від Громадських рад при тим, що вони більше відповідають вимогам сучасного постмайданового розвитку громадянського суспільства. І, насамперед тим, що вони, чітко співпрацюючи з владою, від неї незалежні. Всі рішення стосовно створення, кадрового наповнення, визначення питань порядку денного, часу і місця проведення Громадських рад для приймають зацікавлені і професійні представники суб’єктів громадянського суспільства. Безумовно, ці рішення узгоджуються з владою, її рекомендації і пропозиції обов’язково враховуються, але остаточні рішення стосовно діяльності Громадської ради для приймає Народ.

            Ще однією вагомою відмінністю від Громадських рад при є і те, що засідання Громадських рад для проходять відкрито, на  них має право бути присутнім і виступити будь-який громадянин, якого хвилюють питання,  винесені на обговорення.

            Крім того, питання,  для яких органів державної влади і місцевого самоврядування створювати  народні ради і коли їх створювати та розпускати, вирішує сам народ, через об’єднання суб’єктів громадянського суспільства -  Громадську Спілку «Народовладдя».

 

                  Процедура створення  Громадської Спілки «Народовладдя»

 

1. Для  прийняття принципового рішення про створення Громадської Спілки «Народовладдя» необхідно провести територіальний форум громадських організацій, на якому розглянути це питання і визначити склад засновників «ГСН», зафіксувати ініціативи громадськості  стосовно черговості і відомчої спрямованості створення Народних рад, переліку питань для першочергового вирішення, співпраці з кадрового наповнення та інформаційного забезпечення їх роботи.

2. Провести установчі збори засновників «ГСН» , на яких затвердити Статут, керівні органи, адресу, план діяльності по створенню Громадських рад.

3. Після затвердження і легалізації «ГСН», розпочати створення Громадських  рад для міських голів, голів сільрад, державних структур і органів різної відомчої спрямованості, органів місцевого самоврядування.

4. Забезпечення роботи створених Громадських рад, насамперед кадрове, організаційне і інформаційне, має виконувати «ГСН» у співпраці з відповідними органами влади, в тому числі

провести залучення соціально-активної частини населення до участі в засіданнях Громадських рад.

P.S. Перший успішний досвід реалізації цього проекту:

В Чернігівській області створена коаліція «Сіверщина», до складу якої входять  об’єднання роботодавців, професійні спілки, громадські об’єднання, плідно співпрацює  регіональна  торгово-промислова палата.

Коаліція «Сіверщина» за півтора роки своєї діяльності:

1. Забезпечила докорінну зміну змісту взаємовідносин між фіскальною службою і роботодавцями області. Тільки з Чернігівської області і АР Крим до бізнес омбудсмена України надходять скарги на фіскальну службу. І це відбулось шляхом несилового примусу влади до необхідних народу кадрових змін.

2. Не допустила прийняття жахливих за наслідками для України лобійованих олігархами законів в електроенергетиці. Ефективно вплинула на монополіста ПАТ «Чернігівобленерго»

 і відстояла інтереси чернігівців.

3. Вигнала з Чернігівської митниці корумпованого керівника і створила та підтримує діяльність Громадської ради для Чернігівської митниці. (Положення про Громадську раду для Чернігівської митниці ДФС України в додатку).

             P.P.S. Технологію роботи Громадської ради для органу влади чудово ілюструють ТЕЗИ  виступу заступника голови Громадської ради для Чернігівської митниці ДФС України

Курила В.І. на першому засіданні 22.06.2016 р. в залі «єдиного офісу», м. Чернігів,                             вул. Жабинського, 2-в:

Шановні колеги!

Вітаю Вас з початком роботи  Громадської ради для Чернігівської митниці ДФС України, створеною коаліціією «Сіверщина» 16.05.2016 р.

Коаліція своїм рішенням затвердила «Положення про Громадську раду для Чернігівської митниці ДФС України» і керівний склад.

Головою Громадської ради для  Чернігівської митниці ДФС України (за посадою) обрано керівника Чернігівської митниці ДФС України.

На сьогодні це Супроненко Владислав Михайлович. Його ще 16.06.2016 р. письмово запросили на наше засідання, але він чомусь не прийшов.

Заступником Голови Громадської ради обрано мене, Курила Володимира Ілліча.

Керуючим справами Громадської ради обрано Гейко Інну Миколаївну.

Наша громадська рада для органу влади  - Чернігівської митниці ДФС України, відрізняється від Громадських рад, створених при органах влади згідно Постанови КМУ від 03.11.2010 р. № 996 тим, що:

1. Громадськість, в даному випадку – Коаліція «Сіверщина», сама затверджує і змінює положення про Громадську раду і визначає тільки її керівний склад – дві-чотири особи. Іншими членами Громадської ради стають всі бажаючі, які прийшли на її засідання, зареєструвались і прийняли в ньому участь.

Членство в громадській раді «для» триває тільки одне засідання – з моменту реєстрації до його завершення.

На будь-якому наступному засіданні необхідно знову реєструватись.

2. Для реєстрації прошу заповнити першу частину бюлетеня для голосування, який ви отримали при вході.

3. Працівники митних органів, органів виконавчої і депутати представницької влади мають право приймати участь в роботі громадської ради з правом тільки дорадчого голосу.

4.Тривалість і черговість виступів визначає головуючий на засіданні.

5. Доповідач з питання порядку денного повинен вкладатися в 25 хвилин. Тривалість виступів членів Громадської ради , як правило, не повинна перевищувати 5  хвилин.

Головуючий визначає коли припинити дискусію і перейти до голосування.

6. Голосування відбувається шляхом заповнення відповідних рядків бюлетенів для голосування. Заповнені бюлетені обліковуються і зберігаються разом з протоколом засідання. Результати голосування визначаються в результаті обліку бюлетенів і доводяться до відома кожного учасника зборів та оприлюднюються в ЗМІ.

7. Для вирішення процедурних питань застосовується відкрите голосування руками. В цьому випадку результати голосування підраховує і оголошує керуючий справами, або особа, що його заміняє.

8. В бюлетені голосування знизу є рядки, в яких Ви можете письмово надати свої зауваження і пропозиції.

9. Після засідання всі бюлетені прошу здати керуючій справами.

Питання є ?

Якщо ні, тоді продовжимо роботу.

 

3. Вигнала з Чернігівської митниці корумпованого керівника і створила та підтримує діяльність Громадської ради для Чернігівської митниці. Положення про Громадську раду для Чернігівської митниці ДФС України в додатку.

24.10.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл