Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.1.5. Громадська рада для Чернігівської митниці ДФС України

«УЗГОДЖЕНО»

Начальник Чернігівської митниці ДФС України

______________/_____________/

_________ __________ __________

дата                               підпис                        П.І.Б.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Коаліції «Сіверщина»

Протокол  від 16. 05. 2016 р.

Секретар Коаліції «Сіверщина»

    16.05.2016                                                          Білоока Л.В.

дата                   (підпис)                                П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

«ГРОМАДСЬКА рада

для Чернігівської митниці дфс україни»

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коаліція «Сіверщина»

м. Чернігів  – 2016 р.

 

    1. Громадська рада для Чернігівської митниці ДФС України (далі –громадська рада) є   постійно   діючим   колегіальним   консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні місцевими справами, здійснення громадського контролю  за  діяльністю Чернігівської митниці ДФС України (далі – орган), налагодження ефективної  взаємодії органу з   громадськістю, врахування  народної  думки  під  час  формування та реалізації державної і місцевої політики.

1.1. Громадська рада, діяльність якої регулюється цим Положенням, має:

- повне офіційне найменування: «Громадська рада для Чернігівської митниці ДФС України» Громадської Спілки «Народовладдя»;

- скорочене офіційне найменування «Громадська рада Чернігівської митниці».

1.2. Громадська рада є структурним підрозділом Коаліції «Сіверщина» (далі «Коаліція») і не має статусу юридичної особи.

1.3. Громадська рада має свою печатку, бланк із своїм найменуванням і символіку, зразки яких затверджує Коаліція «Сіверщина». Керуючий справами громадської ради, забезпечує їх зберігання та правильність використання.

 

     2. У своїй діяльності громадська рада керується  Конституцією та законами України, Законом України «Про громадські об’єднання», указами Президента України і постановами  Верховної  Ради  України,  актами Кабінету Міністрів  України, Положенням про Чернігівську митницю ДФС України, Коаліційною угодою «Сіверщини»,  а  також даним  Положенням, затвердженим Коаліцією «Сіверщина» _______________ 2016 р. 

Положення громадської ради  погоджується з Начальником Чернігівської митниці ДФС України.

2.1. Це Положення є основним документом  громадської ради, що визначає її статус, мету, основні завдання, функції, повноваження, порядок її формування і діяльності, права і обов'язки її членів, та процедуру взаємодії між громадською радою і органом у здійсненні митної політики.

2.2. Члени  громадської ради беруть участь у її діяльності на громадських засадах.

2.3. Основними принципами діяльності  громадської ради є повага до прав і свобод людини і громадянина, законність, відкритість, гласність, колегіальність, прозорість.

2.4. Громадська рада здійснює діяльність відповідно до виконання основних цілей, завдань і своїх  планів роботи, співпрацює з органом державної митної служби на засадах партнерства та верховенства права.

     Інші питання організації діяльності  громадської ради, не врегульовані цим Положенням, визначаються регламентом або на її засіданнях.

 

     3. Основною метою та завданнями  громадської ради є:

3.1. Забезпечення постійної ефективної комунікації між членами територіальної громади і керівництвом Чернігівської митниці ДФС України;

3.2. Створення умов  для  реалізації  громадянами  конституційного права на участь в управлінні державними і місцевими справами;

 

3.3. Сприяння врахуванню органом Народної думки під час формування та реалізації митної політики з метою підвищення рівня і якості життя громадян та своєчасного вирішення органом актуальних питань, існуючих у суспільстві.

3.4. Залучення творчого, кадрового та економічного потенціалу територіальної громади для розвитку міста, покращення якості життя громадян.

3.5. Здійснення громадського  контролю   за   діяльністю органу;

3.6. Створення клімату довіри, творчої, плідної і ефективної співпраці між органом, суб’єктами громадянського суспільства і членами територіальної громади міста.

 

     4. Функції  громадської ради.

 

Громадська  рада відповідно до покладених на неї завдань:   

4.1. Готує та подає органу пропозиції  до  орієнтовного  плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо  проведення консультацій, не передбачених таким планом;

4.2. Готує   та   подає   органу  пропозиції  щодо  організації консультацій з громадськістю;

4.2.1. Як правило, консультації органу з громадськістю відбуваються у вигляді відкритих засідань в традиційний неробочий час, з заздалегідь оприлюдненим порядком денним в постійно визначеному для цього приміщенні.

4.3. Подає органу  обов'язкові  для  розгляду  пропозиції  щодо підготовки  проектів нормативно-правових актів місцевого самоврядування з питань формування та   реалізації   державної та міської   політики   у   відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

4.4. Проводить    відповідно    до   законодавства   громадську експертизу  та  громадську  антикорупційну   експертизу   проектів нормативно-правових актів, що регулюють діяльність митних органів;

4.5. Здійснює  громадський  контроль  за  діяльністю органу, рівнем врахування  пропозицій та зауважень громадськості,  а  також  дотримання  ними нормативно-правових актів;

4.6. Як правило, щотижня, але не рідше одного разу на місяць заслуховує звіт Керівника Чернігівської митниці ДФС України про виконану роботу, стан справ на митниці, наявні проблеми і можливі шляхи їх вирішення;

4.7. В разі необхідності, або при наявності бажання окремих керівників митних підрозділів і служб органу, і суб’єктів ЗЕД, заслуховує їх звіти про стан справ і пропозиції по їх покращенню;

4.8. В обов'язковому порядку  інформує громадськість  про  свою діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

4.9. Збирає,  узагальнює  та  подає   органу  інформацію   про пропозиції  громадських  організацій та членів територіальної громади щодо  вирішення питань,  які мають важливе суспільне значення;

4.10. Організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних питань митної справи; 

4.11. Здійснює заходи щодо інформування та забезпечення участі громадськості у співпраці з митниками Чернігівщини; 

4.12. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

     5. Громадська рада має право:

5.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні та профільні групи, тощо);

5.2. Залучати до своєї роботи працівників  органу, органів державного управління і місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних  і  наукових  організацій,  підприємств, установ та організацій за погодженням їх керівників,  а також окремих фахівців;

5.3. Організовувати   та   проводити   семінари,    конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

5.4. Отримувати  в установленому порядку від органу, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності  громадської ради;

5.5.  Отримувати від органу необхідні для роботи громадської ради проекти нормативно-правових актів для проведення консультацій з громадськістю;

5.6. Через своїх уповноважених представників брати участь у процесах розробки та прийняття рішень на місцевому рівні, а також у засіданнях органу, здійснення кадрової політики;

5.7. У порядку, визначеному законодавством України, отримувати ефірний час та друковані площі в ЗМІ, засновниками або замовниками яких є держава або органи місцевого самоврядування;

5.8. Бути залученою до участі у здійсненні державного управління і місцевого самоврядування та консультацій з усіх важливих питань, що стосуються життя місцевої територіальної громади;

5.9. Члени  громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщено орган.    

    

     6. До складу  громадської ради можуть входити представники громадських,  релігійних,  благодійних  організацій,   професійних спілок  та їх об'єднань,  творчих спілок,  асоціацій,  організацій роботодавців,  недержавних засобів  масової  інформації  та  інших установ органу самоорганізації населення, легалізованих відповідно до законодавства   України   (далі   -    інститути    громадянського суспільства), а також всі члени територіальної громади, що бажають приймати участь у діяльності  громадської ради. Всі вони мають право брати участь в роботі її комісій та профільних груп.

    

     7. Склад    громадської ради  формується  із членів територіальної громади Чернігівщини,  які  добровільно заявили  про  бажання  брати  участь  у роботі  громадської ради або представляють на законних підставах  суб’єктів  громадянського суспільства.

7.1. Кількісний склад   громадської ради  визначається  кількістю громадян, що прибули на її чергове засідання.

7.2. Керівник Чернігівської митниці ДФС України очолює громадську раду і входить до її складу за посадою.

7.3. Для виходу зі складу  громадської ради необхідно подати особисту заяву про вихід, або припинити реєстрацію свого місця проживання в місті.

 

     8. Керівний склад  громадської ради  визначає Коаліція «Сіверщина» з урахуванням рекомендації керівників суб’єктів громадянського суспільства, які прийняли участь в формуванні кадрового складу  громадської ради, Керівник Чернігівської митниці ДФС України.

         8.1. Рішення Коаліції «Сіверщина» з цього питання оприлюднюється на офіційному сайті органу, та в інший прийнятний спосіб.

8.2. Перший раз керівні органи  громадської ради обираються терміном на 1 рік, наступні – на 3роки.

 

     9. Членство  в  керівних органах громадської ради  припиняється  на підставі рішення Коаліції «Сіверщина» у разі:

9.1. Систематичної відсутності  члена  керівного органу громадської ради   на   її засіданнях без повідомлення керівних органів Коаліції «Сіверщина» «ГСН» про поважну причину (більше ніж п’ять рази поспіль);    

9.2. Повідомлення керівника  інституту громадянського суспільства, якщо  інше  не  передбачено  його  установчими  документами, про відкликання  свого  представника  та  припинення  його  членства в громадській раді;

9.3. Скасування державної  реєстрації   суб’єкта   громадянського суспільства, представника якого обрано до складу керівного органу громадської ради;

9.4. Неможливості члена керівного органу громадської ради  брати  участь у роботі громадської ради за станом здоров'я (можлива заміна в установленому Коаліцією «Сіверщина» Порядку іншим представником суб’єкта громадянського суспільства, яке його делегувало);

9.5. Неодноразових порушень членом керівного органу громадської ради норм цього Положення та невиконання ним рішень, планів роботи громадської ради і доручень керівних органів Коаліції «Сіверщина» відповідно до основних цілей  і завдань громадської ради;

9.6. Визнання у судовому  порядку члена керівного органу громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

9.7. Подання членом керівного органу громадської ради відповідної заяви.

 

    10. Громадську   раду  очолює Керівник Чернігівської митниці ДФС України за посадою.

10.1. Голова громадської  ради  має  Заступника і Керуючого справами, які призначаються Коаліцією «Сіверщина», з врахуванням думки Голови громадської ради.

10.2. Заступником Голови і Керуючим справами громадської ради не може  бути  обрано  посадову  або службову особу органу державної влади, особу, що займає виборні посади в органах місцевого самоврядування (депутати, працівники органу та інші), а також особу, що займає посади в митних органах.

10.3. Повноваження Заступника Голови і Керуючого справами громадської ради можуть бути припинені за рішенням Коаліції «Сіверщина» у разі припинення їх членства у громадській раді, а також виникнення підстав, передбачених п.9 даного Положення.

     11. Голова, а за його відсутності, Заступник Голови громадської ради:

11.1. Організовує діяльність громадської ради

11.2. Скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

11.3. Підписує документи від імені громадської ради;

11.4. Представляє громадську раду   у   відносинах   з   Кабінетом Міністрів  України,  ДФС України, центральними  і місцевими органами виконавчої влади,  об'єднаннями громадян,  органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

11.5. Може брати участь у засіданнях колегії органу.

11.6. Тільки Голова громадської ради (Керівник Чернігівської митниці ДФС України) має на засіданнях право на необмежену тривалість виступу.

          12. Керуючий справами, а за його відсутності, Секретар керівного органу громадської ради реєструє присутніх на засіданні громадської ради та веде протокол, в якому фіксує зміст виступів, пропозицій і результати голосування. Функції   секретаря  керівного органу громадської ради  може  виконувати працівник  структурного  підрозділу  органу, який не має права приймати участь в голосуванні.

     13. Основною  формою роботи громадської ради є засідання її членів, що проводяться 1 раз на тиждень,  але не рідше ніж один раз на місяць  (також, формами роботи є засідання керівного складу, комітетів, комісій, профільних і експертних груп, тощо, участь у засіданнях колегії органу, та ін.).

     Позачергові   засідання  громадської ради  можуть  скликатися  за ініціативою її керівного органу .

      13.1 Засідання громадської ради  є  правоспроможним,  якщо  на  ньому присутні не менше як 8 її членів.

     13.2. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

     У засіданнях  громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники органу.

     13.3 За запрошенням або за згодою Голови громадської ради або його Заступника у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

     13.4. Порядок денний засідання громадської ради затверджується попередньо на засіданні її керівного  складу і заздалегідь оприлюднюється на веб-сайті органу. Зміни до нього затверджуються на черговому засіданні і                   оприлюднюються в тому ж порядку.

     13.5. Для підготовки окремих питань до розгляду на засіданнях громадської ради може створювати тимчасові комісії із членів територіальних громад Чернігівщини.

     13.5.1. Тимчасові комісії формуються і працюють на принципах добровільності і волонтерства.

     13.5.2. Очолює і організовує роботу тимчасової комісії Голова комісії, якого обирає громадська рада.

     13.5.3. Тимчасові комісії можуть також виконувати контрольно – наглядові функції по окремим питанням.

     13.6. Громадська рада співпрацює з громадськими радами, створеними при органах місцевого самоврядування, державних установах і відомствах.

 

     14. Рішення    громадської ради приймається   відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні і оформляється протоколом засідання, який підписується головуючим та секретарем засідання.     У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос Заступника голови громадської ради.

Керівник Чернігівської митниці ДФС України на засіданнях громадської ради має право тільки дорадчого голосу.

14.1. На засіданні громадської ради ведеться, як правило аудіо фіксація, а при наявності можливості і відео фіксація ходу засідання.

14.2. Рішення відповідних профільних комісій і профільних груп з питань виконання основних функцій і планів роботи громадської  ради за напрямками діяльності приймається на їх засіданнях відкритим голосуванням і виноситься на розгляд громадської ради.

14.3. Громадська рада доводить до органу і його посадових осіб свої рішення, рекомендації, пропозиції за напрямками діяльності та інформацію про громадські ініціативи і актуальні проблеми, що існують в суспільстві, шляхом письмових звернень, які підписуються Головою громадської ради або його Заступником.

14.4. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду органом.

14.5. Рішення органу,  прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради в термін, передбачений діючим законодавством України, не пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття  в  обов'язковому  порядку  доводиться  до відома керівних органів і громадської ради шляхом надання письмової відповіді.

14.6. Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про  врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення, після чого громадська рада доводить до відома громадськості дану інформацію  шляхом  її  оприлюднення  на офіційному   веб-сайті органу, в ЗМІ  та  в  інший  прийнятний  спосіб.

     15. Громадська рада в  обов'язковому  порядку інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення    в  спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті органу та(або) оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи,   план   роботи,   керівний  склад,  прийняті  рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

 

     16. Забезпечення Секретаріату громадської   ради  приміщенням, засобами зв'язку,  створення умов для роботи громадської ради та проведення її  засідань здійснює орган, або в разі їх обґрунтованої відмови - Коаліція «Сіверщина».

17.1. Громадська рада не має своїх коштів та іншого майна. Її діяльність здійснюється на волонтерській безоплатній основі.

 

17. Прикінцеві положення.

      17.1. Положення громадської ради набирає чинності з моменту його затвердження Коаліцією «Сіверщина».

      17.2. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються Коаліцією «Сіверщина» з урахуванням пропозицій громадської ради, зафіксованих у  протоколі про прийняті рішення.

      17.3. Це Положення складено в трьох ідентичних примірниках з правом оригіналу.

     Оригінали цього Положення зберігаються в справах Коаліції «Сіверщина», Керівника Чернігівської митниці ДФС України, та Заступника голови громадської ради.

      17.4. Рішення про розпуск громадської ради може бути прийняте одноголосним рішенням засідання, на якому були присутні не менше ніж 10 належним чином уповноважених представників інститутів громадянського суспільства і повного складу керівного органу громадської ради, або рішенням Коаліції «Сіверщина».

24.10.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл