Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.3.4. Громадська експертиза діяльності органу виконавчої влади. Державна Казначейська Служба України.

ВЕРДИКТ
до експертних пропозиційза результатами громадської експертизи діяльності
Державної Казначейської Служби України

 

Об’єкт громадської експертизи Державна Казначейська Служба України
Дата проведення громадської експертизи з 23.03.2015 р. по 25.08.2015 р.
Предмет і мета проведення громадської експертизи

Предмет громадської експертизи

Процедура фактичного виконання ДКС України і її територіальними органами рішень судів щодо відшкодування ПДВ (повного та/або часткового), яке було здійснено протягом 2014 року та січня – лютого 2015 року.

Мета громадської експертизи:

Сприяння реформуванню ДКС України у відповідності до сучасних світових стандартів, виявлення «вузьких місць» і помилок в реалізації процедури фактичного виконання Державною Казначейською Службою України і її територіальними органами рішень судів щодо відшкодування ПДВ (повного та/або часткового), яке було здійснено протягом 2014 року та січня – лютого 2015 року, шляхом виявлення корупціогенних факторів, розробки і впровадження рекомендацій по їх упередженню.
Висновки і рекомендації

Висновки за результатами проведення експертизи можна узагальнити наступним чином:

1. Посадові особи ДКС України, які готували відповіді на запити АГС «СОВІСТЬ» та звернення депутата Київської обласної ради та підписували ці листи не володіють законодавством України, яке: регламентує права громадських об’єднань та депутатів органів місцевого самоврядування; визначає принципи роботи з публічною інформацією та її надання; зобов’язує посадових осіб центральних органів виконавчої влади діяти виключно в межах, визначених чинним законодавством України, не порушувати права депутатів органів місцевого самоврядування, а також інститутів громадянського суспільства, суб’єктів підприємницької діяльності, на податки яких вони фінансуються, тощо.

2. Відшкодування ПДВ за рішеннями судів протягом 2014 року, січня – лютого 2015 року та на час складання цього акта проводилось та проводиться не прозоро і не публічно, що може свідчити про наявність особистої корупційної зацікавленості посадових осіб ДКС України у приховуванні цієї інформації.

3. Відшкодування ПДВ за рішеннями судів протягом 2014 року проводилась з порушенням вимог чинного законодавства України та загальноприйнятої практики виконання рішення судів, що набули законної сили, про що свідчить інформація, надана за підписом Голови ДКС України Слюз Т.Я. (лист від 05.06.2015 №5-04/1208-16381). Внаслідок чого окремі суб’єкти підприємницької діяльності очікували виконання рішення суду та, відповідно, належних ним коштів роками.

Поряд з цим, враховуючи послідовне ненадання інформації про черговість виконання рішень судів, виходячи з надходження відповідних заяв (виконавчих документів) як за 2014 рік, так і за січень – лютий 2015 року, експерти АГС «СОВІСТЬ» стверджують, що ДКС України вимог Порядку №845 при відшкодуванні ПДВ за рішеннями судів НЕ ДОТРИМУЄТЬСЯ.

 

Загальна оцінка діяльності Державної казначейської служби України.

В цілому ДКС України вимог чинного законодавства під час відшкодування ПДВ за рішеннями судів не дотримується.

Враховуючи викладене вище, маємо оцінити діяльність ДКС України, як таку, що не відповідає вимогам чинного законодавства, а свідоме приховування відповідної інформації не тільки підтверджує таку оцінку, а ще змушує визнати її такою, що стимулює і провокує розвиток і поширення корупції, спрямована на підрив авторитету діючої влади в цілому.

Пропозиції та рекомендації.

І. ДКС України

1.Залучити відповідних фахівців інших центральних органів виконавчої влади, представників громадських організації та провідних науковців з питань державного управління та провести серед працівників ДКС України відповідне навчання (підвищення кваліфікації) з питань:

- сприяння органами виконавчої влади реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами та здійснення громадського контролю за їх діями;

- практичного застосування у роботі норм чинного законодавства щодо інформації, прав запитувачів інформації (публічної інформації) та обов’язків її розпорядників;

- відповідальності державних службовців за протидію депутату місцевої ради в реалізації його депутатських повноважень.

За результатом навчання провести тестування працівників ДКС України з відповідними кадровими висновками.

2. Зробити роботу ДКС України щодо відшкодування ПДВ за відповідними рішеннями судів, як і інше безспірне списання коштів, яке у відповідності до вимог чинного законодавства проводиться за черговістю надходження відповідних документів, максимально прозорою та публічною.

Для цього, вважаємо за потрібне інформацію про відшкодування ПДВ за рішенням судів оприлюднювати окремо від даних про звичайне відшкодування ПДВ за місяць, наприклад двічі на місяць із помісячним розподілом за отриманими заявами, та за формою, яка б була максимально інформативною та дозволяла мінімізувати вплив посадових осіб ДКС України на виконання рішень судів.

Враховуючи, що одним з ключових питань вказаного відшкодування є черговість, яка визначається датою надходження відповідних документів, то для зменшення можливості скоєння корупційних правопорушень та уникнення будь-яких сумнівів з боку платників податків щодо наявності корупційної зацікавленості у  працівників ДКС України пропонуємо формувати наступний реєстр заяв що надійшли, виконаних судових рішень.

Наприклад. Доцільно вказаний реєстр складати з двох частин.

Перша - дані про платника податку, підставу безспірного списання коштів з державного бюджету, дату надходження відповідних документів, їх реєстрації в Казначействі, а саме: повна назва платника та код ЄДРПОУ, дата прийняття судом відповідного рішення про відшкодування ПДВ та номер судової справи, сума, що підлягає відшкодуванню, дата надходження відповідної заяви (виконавчих документів) до Казначейства, номер за реєстрацією вхідної кореспонденції та номер за чергою надходження заяв (виконавчих документів).

Друга – дані про виконання рішення суду, а саме: дата виконання рішення суду (перерахування коштів) та суму цього перерахування або підстави не виконання рішення суду (прийняття відповідної ухвали суду, повернення  та інші, визначені чинним законодавством).

При цьому, інформацію про невиконані з будь-яких підстав рішення судів, виконавчі документи за якими надійшли у попередньому бюджетному році, необхідно переносити до відповідного реєстру поточного періоду. Форма Реєстру додається

3. В подальшому неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства, яке регламентує безспірне списання коштів (відшкодування ПДВ) за рішеннями судів, ніколи не, забувати, що посадові особи ДКС України, інші державні службовці працюють, насамперед, задля народу України та  на його благополуччя, яке забезпечують, перш за все, виробнича та суміжні з нею сфери економіки – основні платники податків.

 

ІІ. Міністерство фінансів України

1. Розглянути факти, викладені в цьому акті та прийняті ефективні заходи з налагодження прозорості та публічності роботи ДКС України з питань, порушених у цьому акті.

2. Притягнути до дисциплінарної відповідальності керівництво ДКС України за порушення прав громадської спілки на отримання публічної інформації та ігнорування депутатського звернення.

 

ІІІ. Генеральна прокуратура України

1. Надати оцінку фактам порушення посадовими особами ДКС України прав громадських об’єднань та депутата Київської обласної ради, викладених в цьому акті та прийняти заходи, визначені чинним законодавством.

2. Провести (організувати та взяти на контроль) відповідну перевірку законності (перш за все черговості) і своєчасності виконання ДКС України рішень судів щодо відшкодування ПДВ за період з 01.01.2014 по 01.07.2015, про результати якої повідомити АГС «СОВІСТЬ» у визначений чинним законодавством строк.

Враховуючи, що у листі ДКС України від 24.07.2015 №5-08/1856-19621 зазначено, що «Казначейство постійно перевіряється вищими контролюючими органами, а саме: … Генеральною прокуратурою України, проте порушень щодо процесу відшкодування ПДВ не виявлено» просимо не залучати до проведення перевірки за фактами, викладеними в цьому акті, співробітників прокуратури, які раніше проводили аналогічні перевірки.

VI. Рахункова палата України

1. Провести відповідну перевірку (аудит) законності та своєчасності виконання ДКС України рішень судів щодо відшкодування ПДВ за період з 01.01.2014 по 01.07.2015. Зробити відповідні висновки щодо наявності (відсутності) порушень вимог чинного законодавства, проаналізувати шкоду, завдану державним інтересам та інтересам сумлінних платників податків від недотримання посадовими особами ДКС України вимог чинного законодавства та/або несвоєчасного виконання рішень судів.

Провести реалізацію матеріалів проведеної перевірки.

Про її результати, а також реалізацію матеріалів повідомити АГС «СОВІСТЬ» у визначений чинним законодавством строк

Враховуючи, що у листі ДКС України від 24.07.2015 №5-08/1856-19621 зазначено, що «Казначейство постійно перевіряється вищими контролюючими органами, а саме: … Рахунковою палатою України, проте порушень щодо процесу відшкодування ПДВ не виявлено» просимо не залучати до проведення перевірки за фактами, викладеними в цьому акті, працівників Рахункової палати України, які раніше проводили аналогічні перевірки.

Експертні пропозиції № Е- 2 громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади  30 жовтня  2015 р. розміщено в

Реєстрі громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади

на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" під рубрикою: "Громадська експертиза діяльності Державної казначейської служби України на предмет виконання ДКС України і її територіальними органами рішень судів щодо відшкодування ПДВ (повного та/або часткового), яке було здійснено протягом 2014 року та січня - лютого 2015 року"

14.07.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл