Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.4.5. Бюджетний регламент Чернігівської обласної ради.

Проект розроблений експертами АГС «СОВІСТЬ».

варіант від 04.05.2016

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чернігівської обласної ради

VII скликання

 

від „_____”______________

                                                   

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Чернігівської обласної ради

 

Стаття 1. «Бюджетний регламент Чернігівської обласної ради» (надалі – Бюджетний регламент) визначає організаційно-процедурні питання з підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю, внесення змін та звітності щодо обласного бюджету Чернігівської обласної ради.

 

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Чернігівською обласною радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

 

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України (далі за текстом – Бюджетний кодекс), Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 №228 та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а також Регламенту роботи Чернігівської обласної ради VII скликання.

 

Стаття 4. Бюджетний регламент містить:

4.1. порядок підготовчих робіт перед складанням проекту рішення обласної ради про бюджет;

4.2. порядок складання проекту обласного бюджету (підготовка проекту рішення про обласний бюджет та додатків до нього);

4.3. порядок розгляду проекту та прийняття рішення про обласний бюджет;

4.4. порядок виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет;

4.5. порядок підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

 

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту обласного бюджету:

5.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період;

5.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

5.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту обласного бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про обласний бюджет (типова форма рішення);

5.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту обласного бюджету;

5.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

5.6. затверджені стратегії (соціально-економічного) розвитку Чернігівської області;

5.7. матеріали, надані Департаментами  і відділами обласної державної адміністрації;

5.8. бюджетні запити головних розпорядників коштів, складених у відповідності до вимог чинного законодавства на підставі документів розпорядників нижчого рівня, одержувачів коштів та затверджених місцевих програм ;

5.9. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівської області, інших цільових програм, а також із складанням обласного бюджету;

5.10. результати громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та проекту обласного бюджету, здійснюваних згідно зі статутами  територіальних громад сіл, селищ та міст;

5.11. результати зустрічей громадян, представників громадських організацій, ініціативних груп, органів самоорганізації населення тощо з депутатами та посадовими особами обласної ради;

5.12. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, «гарячі» телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх представниками, так і іншими особами;

5.13. звернення, заяви, пропозиції та рекомендації дорадчих органів, громадян та громадських організацій.

5.14. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету;

5.15. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до обласного бюджету і соціально-економічного розвитку Чернігівської області;

5.16. попередній прогноз доходів і витрат обласного бюджету на наступний рік.

 

Стаття 6. Проектом рішення про обласний бюджет визначаються:

6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди):

- доходів (податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ),

- видатків (коштів, спрямованих на здійснення програм та заходів, передбачених обласним бюджетом),

- фінансування обласного бюджету;

6.2. граничні обсяги:

- річного дефіциту (профіциту) обласного бюджету в наступному бюджетному періоді (обласний бюджет може прийматись з дефіцитом по загальному фонду шляхом внесення змін до рішень про обласний бюджет за результатами річного звіту про виконання обласного бюджету за попередній бюджетний період виключно на суми вільного залишку бюджетних коштів),

- обласного боргу на кінець наступного бюджетного періоду,

- надання гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій;

6.3. доходи обласного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.4. фінансування обласного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6.6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

6.7. розмір оборотного залишку коштів обласного бюджету;

6.8. додаткові положення, що регламентують процес виконання обласного бюджету;

6.9. перелік захищених видатків обласного бюджету, визначених на підставі статті 55 Бюджетного кодексу України;

6.10. повноваження обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету протягом бюджетного періоду;

6.11. проект бюджету оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної ради не пізніше ніж за 30 днів до його розгляду на сесії обласної ради.

 

Стаття 7. Разом з проектом рішення про обласний бюджет подаються:

7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію та розрахунки згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України;

7.2. прогноз обласного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;

7.3. показники витрат обласного бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в обласному бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

7.4. перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

7.5. інформація про хід виконання обласного бюджету у поточному бюджетному періоді та протягом останніх 3 років в табличній порівняльній формі;

7.6. пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту обласного бюджету (подаються постійній комісії Чернігівської обласної ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів);

7.7. інформація щодо стану фінансового забезпечення програм соціально-економічного, культурного розвитку та інших цільових програм, прийнятих Чернігівською обласною радою;

7.8. плани продажу землі та комунального майна в табличній формі з зазначенням прогнозованої вартості кожного об'єкту продажу;

7.9. таблиця порівняння поданих бюджетних запитів та фактичного врахування їх в обласному бюджеті;

7.10. інші матеріали, обсяг і форму яких визначені розпорядженнями голови обласного.

 

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:

8.1. інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту обласного бюджету;

8.2. оцінку доходів обласного бюджету з урахуванням втрат доходів обласного бюджету внаслідок наданих Чернігівською обласною радою податкових пільг;

8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про обласний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування обласного бюджету);

8.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

8.5. інформацію щодо погашення обласного боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

8.6. інформація про робочу групу розробників проекту обласного бюджету.

 

Стаття 9. При затвердженні обласного бюджету враховуються:

9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:

- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань);

9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та обласним бюджетом.

 

Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені у Додатку № 1 до цього Бюджетного регламенту.

Проект розроблений експертами АГС «СОВІСТЬ».

варіант від 04.05.2016

Додаток № 1

до Бюджетного регламенту,

затвердженого рішенням

Чернігівської обласної ради

VII скликання від _________

 

Стадії бюджетного процесу, визначені статтею 19 Бюджетного кодексу України, зміст робіт, виконавці та терміни виконання

 

Стадії бюджетного процесу

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

та нормативне обґрунтування

№ з/п

Зміст робіт

Підготовча робота перед складанням проекту рішення про бюджет

1

Визначення представників громадських організацій, органів самоорганізації населення, які мають намір прийняти участь в роботі Робочої групи з питань формування проекту рішення обласної ради про бюджет та внесення змін до ухваленого бюджету.

Відділ зв’язків з громадськістю, фінансове управління, громадські організації, органи самоорганізації населення

до 20 липня року, що передує плановому

2

1. Утворення Робочої групи з питань формування проекту рішення ради про бюджет та внесення змін у прийнятий бюджет.

Затвердження її складу:

- заступник  голови ЧОДА, який координує роботу фінансового управління (керівник робочої групи);

- начальник фінансового управління (заступник керівника робочої групи);

- голова постійної комісії Чернігівської обласної ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів (заступник керівника робочої групи);

- заступник начальника фінансового управління ЧОДА – начальник бюджетного відділу (секретар робочої групи);

- начальники управлінь (відділів) виконавчого органу, які є головними розпорядниками коштів (члени робочої групи з правом голосу при прийнятті рішень, що стосуються відповідного напрямку витрачання коштів);

- голови постійних комісій Чернігівської обласної ради та представники фракцій Чернігівської обласної ради – по одному від кожної фракції за їх поданням, якщо вони (фракції) не представлені головами постійних комісій (члени робочої групи);

- представники громадських організації, органів самоорганізації населення (члени робочої групи).

2. Складання графіку засідань робочої групи та оприлюднення його на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради у розділі, що буде присвячений бюджетному процесу.

ЧОДА (управління та відділи)

Робоча група

до 01 серпня, що передує плановому

Керівнику робочої групи та його заступникам надаються права залучати до її роботи спеціалістів відповідних структурних підрозділів ЧОДА, керівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, в якості експертів з правом дорадчого голосу.

Керівництво робочої групи

постійно протягом всього бюджетного процесу

За підсумками засідання робочої групи виготовляються протоколи, які є обов’язковими до розгляду при підготовці проекту рішення ради про бюджет (і додатків до нього) та внесення змін до прийнятого бюджету. Підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради у розділі, що буде присвячений бюджетному процесу протягом 3 робочих днів після засідання робочої групи.

Робоча група, Відділ зв’язків з громадськістю, Організаційний відділ

(або інший підрозділ ОДА, який буде визнано відповідальним)

постійно протягом всього бюджетного процесу

Проведення семінару з питань бюджетного процесу під час першої стадії бюджетного процесу «Складання проекту бюджету» в поточному році (із забезпеченням вільного доступи всім бажаючим мешканцям м. Чернігів)

Керівництво робочої групи, Фінансове управління,

Управління економіки,

 

протягом тижня з часу створення робочої групи

3

Аналіз депутатських запитів стосовно бюджетного процесу, запитань, звернень та відповідей на них.

Проведення громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та пропозицій до проекту бюджету

Зустрічі громад з депутатами Чернігівської  обласної ради та посадовими особами ЧОДА

Висвітлення процесу складання проекту бюджету у ЗМІ і на веб-сайті обласної ради

Підготовка заявок, пропозицій та рекомендацій до проекту обласного бюджету.

Збір, узагальнення та систематизація пропозицій, рекомендацій щодо складання проекту бюджету, отриманих від громадян, громадських об’єднань на розгляд робочої групи

Фінансове управління,

Управління економіки,

Відділ зв’язків з громадськістю,

Організаційний відділ,

Робоча група,

Громадські організації, органи самоорганізації населення

на будь-якому етапі складання і розгляду проекту обласного бюджету -

до 10 вересня року, що передує плановому

 

 

 

  

Стадії бюджетного процесу

 

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання та нормативне обґрунтування

№ з/п

Зміст робіт

Складання проекту обласного бюджету

(1 стадія бюджетного процесу)

1

Збір головними розпорядниками коштів від розпорядників нижчого рівня обґрунтованої потреби в асигнуваннях, їх аналіз і узагальнення.

Розпорядники нижчого рівня

Головні розпорядники

до 20 липня року, що передує плановому

2

Надання головними розпорядниками бюджетних коштів Департаменту фінансів узагальненої потреби в коштах у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків (програмами, у разі використання програмно-цільового методу) із доданням відповідних документів розпорядників нижчого рівня та пояснень щодо обсягів надходжень та видатків, а також обґрунтування включення видатків (особливо послуг з поточного ремонту та видатків розвитку) до узагальнених запитів.

Головні розпорядники

до 01 серпня року, що передує плановому

3

Оприлюднення потреби в коштах:

- розпорядників нижчого рівня на веб-сайті головного розпорядника коштів;

- головних розпорядників коштів (разом із узагальненою пояснювальною запискою) на веб-сайті Чернігівської обласної ради у розділі, що буде присвячений бюджетному процесу, та на веб-сайті головного розпорядника

Головні розпорядники коштів,

Департамент фінансів, Організаційний відділ

протягом 3 робочих днів з часу отримання відповідних документів

4

Аналіз отриманої інформації, наданої головними розпорядниками коштів та визначення пріоритетних напрямів витрачання коштів (видатків), запропонованих розпорядниками коштів

Робоча група

Громадські організації, органи самоорганізації населення

до 20 серпня року, що передує плановому

5

Міністерство фінансів України доводить особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.

Департамент фінансів надає необхідну інформацію: центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері - для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - для розгляду цих розрахунків

Департамент фінансів

у визначений центральним органом виконавчої влади строк

6

Розроблення і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення згідно з типовою форм бюджетних запитів, визначеною Мінфіном України, Бюджетним кодексом, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів

Департамент фінансів

до 5 серпня року, що передує плановому

7

Доведення до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня розробленої місцевим фінансовим органом форм бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення

Головні розпорядники бюджетних коштів

до 7 серпня року, що передує плановому

8

Проведення семінару (семінарів) «Заповнення та подання бюджетних запитів»

Департамент фінансів

з 10 до 20 серпня року, що передує плановому

9

Розрахунок граничних обсягів, фактичних і прогнозних показників надходжень до обласного бюджету та соціально-економічного розвитку міста

Попередній прогноз доходів і витрат обласного бюджету на наступний рік та порівняння прогнозних показників з аналогічними показниками за попередні 3 роки

Департамент фінансів,

Органи, що контролюють надходження податківців та зборів до бюджету

до 20 серпня року,  що передує плановому

10

Департамент фінансів доводить до головних розпорядників відомості про граничні обсяги видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду проекту відповідного бюджету на наступний рік, що є підставою для складання проектів кошторисів

Департамент фінансів

до 25 серпня року,  що передує плановому

(пункт 10 Порядку №228)

11

Головні розпорядники, керуючись відповідними вказівками Департаменту фінансів щодо складання проектів відповідних бюджетів на наступний рік:

- встановлюють для розпорядників нижчого рівня граничні обсяги видатків бюджету та/або надання кредитів з бюджету із загального фонду бюджету, термін подання проектів кошторисів і дають вказівки щодо їх складання;

- розробляють і повідомляють розпорядникам нижчого рівня інші показники, яких вони повинні додержуватися відповідно до законодавства і які необхідні для правильного визначення видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у проектах кошторисів;

- забезпечують складення проектів кошторисів на бюджетні програми (функції), що виконуються безпосередньо головними розпорядниками.

Головні розпорядники

у строки, визначені головним розпорядником коштів та достатні для отримання, аналізу і узагальнення відповідної інформації

(пункт 11, 12 Порядку №228)

12

Надання розпорядниками нижчого рівня головним розпорядникам проектів кошторисів, складених у відповідності до вимог Бюджетного кодексу та Порядку №228.

Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю.

Розпорядники нижчого рівня

13

Головні розпорядники розглядають показники проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня щодо законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, правильності їх розподілу відповідно до економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, повноти надходження доходів або повернення кредитів, додержання діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів, а також інших показників відповідно до законодавства та складають проекти зведених кошторисів

Головні розпорядники

14

На основі проектів зведених кошторисів головні розпорядники формують бюджетні запити, які подаються Департаменту фінансів для включення до проектів відповідних бюджетів у встановленому ними порядку.

Головні розпорядники

у терміни, визначені Фінансовим управлінням

(пункт 13 Порядку №228)

15

Оприлюднення на веб-сайті головного розпорядника проектів кошторисів (з розрахунками та поясненнями) розпорядників нижчого рівня та бюджетного запиту (з розрахунками та поясненнями), поданого до Департаменту фінансів.

Головні розпорядники

протягом 3 робочих днів з часу отримання та подання до Фінансового управління (відповідно)

16

Оприлюднення на веб-сайті Чернігівської обласної ради у розділі, що буде присвячений бюджетному процесу, бюджетних запитів (з розрахунками та поясненнями), отриманих від головного розпорядника коштів.

 

 

Поширення через ЗМІ та на офіційному сайті Чернігівської обласної ради повідомлення про

 

 оприлюднення документів, зазначених вище, для отримання відповідних пропозицій і зауважень, та механізму надання цих пропозицій та зауважень

Керівництво робочої групи

Департамент фінансів

 

 

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю,

Організаційний відділ

 

 

протягом 3 робочих днів з часу отримання цих документів

17

Отримання пропозицій та зауважень до бюджетних запитів (з урахуванням пропозицій та зауважень до проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня)

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (або інший підрозділ ОДА, який буде визнано відповідальним)

протягом 15 робочих днів з часу оприлюднення відповідної інформації

 

18

Аналіз, прийняття рішення про врахування (не врахування) пропозицій та зауважень бюджетних запитів (з урахуванням пропозицій та зауважень до проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня)

Головні розпорядники

Розпорядники нижчого рівня (за необхідності)

на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету

(частина 5 статті 75 Бюджетного кодексу)

Прийняття рішення протягом 25 робочих днів з часу отримання запитів

19

Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів з урахуванням пропозицій та зауважень, що будуть отримані від мешканців Чернігівської області, громадських організації, територіальних підрозділів  та інших

Департамент фінансів

Робоча група

20

Прийняття (на основі результатів аналізу) рішення про включення кожного бюджетного запиту до пропозиції проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого органу

Керівник Департаменту фінансів

 (з врахуванням напрацювань Робочої групи)

21

Отримання від Мінфіну України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проекту обласного бюджету, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про обласний бюджет (типової форми рішення)

Департамент фінансів

 

у тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України

(частина 8 статті 75 Бюджетного кодексу)

22

Отримання від Кабінету Міністрів України визначених (схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проекту обласного бюджету

протягом тижня з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні

(частина 9 статті 75 Бюджетного кодексу)

23

Доведення інформації про обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту  до інших (зацікавлених) учасників бюджетного процесу.

 

Протягом 3 днів з дня отримання документів від Кабінету Міністрів

(частина 9 статті 75 Бюджетного кодексу)

24

За необхідністю, обумовленою змінами у законодавстві та іншими обставинами, які не можливо було передбачити під час складання проекту, проведення відповідних уточнень у бюджетні запити, регіональні програми тощо. Узагальнення цих змін, їх аналіз та прийняття рішення про включення кожного зміненого бюджетного запиту до пропозиції проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого органу.

Оприлюднення відповідних документів на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради у розділі, що буде присвячений бюджетному процесу зміненої редакції бюджетних запитів (з розрахунками та поясненнями).

Головні розпорядники (з урахуванням думки розпорядників нижчого рівня), Департамент фінансів,

Департамент економічного розвитку,

Робоча група, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

до 10 листопада року,  що передує плановому

25

Формування проекту обласного бюджету і підготовка проекту рішення про обласний бюджет

Департамент фінансів

Робоча група

до 15 листопада року, що передує плановому

26

Оприлюднення проекту обласного бюджету (з усіма додатками та пояснювальною запискою) на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради у розділі, що буде присвячений бюджетному процесу.

Поширення у ЗМІ та на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради  відповідної інформації про наявність проекту обласного бюджету для ознайомлення, обговорення та надання відповідних пропозицій і зауважень

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю,

Організаційний відділ

 

протягом 3 робочих днів з часу формування проекту, але не пізніше 20 листопада року, що передує плановому

 

 

 

Стадії бюджетного процесу

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання та нормативне обґрунтування

№ з/п

Зміст робіт

Розгляд проекту та прийняття рішення про обласний бюджет

(2 стадія бюджетного процесу)

1

Розгляд проекту рішення про обласний бюджет і передача його до обласної ради у разі схвалення

ОДА

до 25 листопада року, що передує плановому

2

Розгляд проекту рішення про обласний бюджет, підготовка висновків і зауважень, які повинні бути

Постійні комісії Чернігівської обласної ради

до 5 грудня року, що передує плановому

3

Узагальнення, аналіз пропозицій та зауважень, що були отримані від громадян, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади тощо.

Надання постійній комісії Чернігівської обласної ради  з питань комунальної власності, бюджету та фінансів відповідної узагальненої інформації щодо отриманих пропозицій та зауважень

Робоча група (остаточний висновок)

Департамент фінансів,

Головні розпорядники

 

до 10 грудня року, що передує плановому

4

Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни та доповнення до проекту обласного бюджету

Підготовка висновків щодо доцільності врахування зауважень та пропозицій у проекті обласного бюджету

Постійна комісія Чернігівської обласної ради  з питань комунальної власності, бюджету та фінансів

до 15 грудня, року, що передує плановому але не пізніше, ніж за 5 робочих днів до призначення сесії, на якій планується затвердження рішення про місцевий бюджет

5

 

Поширення серед депутатів проекту рішення про обласний бюджет (з усіма документами, передбаченими частиною 1 статті 76 бюджетного кодексу) та висновків щодо доцільності врахування зауважень та пропозицій у проекті обласного бюджету

Організаційний відділ

(або інший підрозділЛДА, який буде визнано відповідальним)

 

не пізніше наступного робочого дня після розгляду проекту бюджету, пропозицій та зауважень до нього постійною комісією  з питань комунальної власності, бюджету та фінансів

але не пізніше, ніж за 4 робочих дня до призначення сесії, на якій планується затвердження рішення про місцевий бюджет

6

Доповідь про проект рішення про обласний бюджет

Керівник Департаменту фінансів

до 25 грудня року, що передує плановому

(частина 2 статті 77 Бюджетного кодексу)

 

7

 

Співдоповідь про проект рішення  про обласний бюджет

Голова постійної комісії  з питань комунальної власності, бюджету та фінансів

8

Обговорення доповіді, співдоповіді та проекту рішення про обласний бюджет

Голова робочої групи, депутати обласної ради, члени робочий групи (за бажанням)

9

Затвердження рішення про обласний бюджет (з врахуванням вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу) або ухвалення іншого рішення з цього приводу

Депутати обласної ради

10

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Чернігівська обласна рада при затвердженні бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України

Учасники бюджетного процесу,

Департамент фінансів,

Робоча група,

ОДА,

 Постійні комісії обласної ради,

Депутати обласної ради

під час 2 стадії бюджетного процесу

(частина 2 статті 77 Бюджетного кодексу)

11

Оприлюднення рішення про обласний бюджет (з усіма додатками) на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради у розділі, що буде присвячений бюджетному процесу та у ЗМІ, визначених обласною радою.

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю,

Організаційний відділ

 

протягом 10 днів з дня прийняття рішення

(частина 4 статті 28 Бюджетного кодексу)

12

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення бюджетні витрати місцевого бюджету здійснюються лише на цілі, визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний бюджетний період Чернігівською ОДА та поданому на розгляд обласної ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про місцевий бюджет на попередній бюджетний період.

До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії

Учасники бюджетного процесу,

Департамент фінансів,

Робоча група,

ОДА, Постійні комісії обласної ради,

Депутати обласної ради

у разі виникнення таких обставин

 

 

 

Стадії бюджетного процесу

 

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання та нормативне обґрунтування

№ з/п

Зміст робіт

Виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет

(3 стадія бюджетного процесу)

1

Доведення до головних розпорядників лімітні довідки про бюджетні асигнування

Департамент фінансів

у двотижневий строк після затвердження обласного бюджету

(пункт 26 Порядку №228)

2

Доведення показників лімітних довідок до розпорядників нижчого рівня

Уточнення проектів кошторисів і складання проектів планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів

Уточнення та подання до Департаменту фінансів проектів зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду, а головні розпорядники коштів, через які отримують бюджетні призначення вищі навчальні заклади та наукові установи,  також уточнені проекти зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів для складання і затвердження згідно з бюджетними призначеннями.

Головні розпорядники,

Розпорядники нижчого рівня

 

у строки, визначені Департаментом фінансів (пункт 26,27,28,29,30 Порядку №228)

 

3

Затвердження розпису обласного бюджету (до цього затверджується тимчасовий розпис бюджету на відповідний період).

Доведення до відповідного органу Казначейської служби затвердженого розпису бюджету, а до головних розпорядників - витяги із розпису, які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету - розпорядниками, планів використання бюджетних коштів - одержувачами.

Департамент фінансів

у двотижневий строк після затвердження обласного бюджету

(частина 3 статті 78 Бюджетного кодексу та пункт 31 Порядку №228)

 

4

 

Затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, помісячних планів використання бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів.

Погодження одержувачам бюджетних коштів планів використання бюджетних коштів

Відповідні посадові особи органів місцевого самоврядування

Розпорядники коштів обласного бюджету

протягом 30 календарних днів після затвердження розпису бюджету (пункт 31, 34 Порядку №228)

5

Оприлюднення на веб-сайтах головних розпорядників коштів кошторисів (з розрахунками – обґрунтуванням) розпорядників нижчого рівня, планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів та зведеного кошторису по головному розпоряднику коштів

Головні розпорядники коштів

протягом 5 робочих днів з дня затвердження кошторисів (погодження планів використання бюджетних коштів)

6

Перевірка правильності складення і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів

Департамент фінансів, орган, що здійснює державний фінансовий контроль

щороку у межах своєї компетенції після прийняття відповідних бюджетів

(пункт 42 Порядку № 228)

Скорочення завищених асигнувань, виявлених у результаті перевірки правильності складення кошторисів, на підставі матеріалів проведених перевірок.

Спрямування вивільнених асигнувань на проведення інших пріоритетних заходів, що плануються розпорядником, шляхом внесення змін у встановленому порядку до їх кошторисів, за рішенням, прийнятим на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника

Департамент фінансів

7

Забезпечення виконання обласного бюджету

Виконавчі органи

протягом бюджетного періоду (стаття 78 Бюджетного кодексу)

8

 

Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету, координація діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

Департамент фінансів

9

 

Забезпечення відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням

Керівник Департаменту фінансів

10

Здійснення прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету

Департамент фінансів за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету

11

Виконання обласного бюджету у відповідності до вимог чинного законодавства

Учасники бюджетного процесу

12

Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходжень до місцевих бюджетів податків і зборів та інших доходів місцевих бюджетів відповідно до законодавства.

Відповідний орган, що контролює справляння надходжень до обласного бюджету

13

Казначейське обслуговування бюджету.

Здійснення операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтверджувальних документів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками місцевих бюджетів (протягом п’яти операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання доходів

Ведення обліку усіх надходжень, що належать обласному бюджету, та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з Департаментом фінансів, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

Відповідний орган Державної казначейської служби

14

Ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету та закриття рахунків обласного бюджету після закінчення бюджетного періоду з урахуванням вимог статей 56 та 57 Бюджетного кодексу

Учасники бюджетного процесу

15

Обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору (у разі прийняття відповідного рішення).

Установи банків

16

Здійснення попереднього, поточного та послідуючого контролю за виконанням бюджету, як то передбачено Бюджетним кодексом України, Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 №228 та іншими нормативно – правовими документами.

Розпорядники та одержувачі коштів обласного бюджету,

Департамент фінансів,

територіальні органи центральної виконавчої влади (у відповідності до повноважень), громадяни, громадські організації

постійно протягом бюджетного періоду

17

Прийняття заходів реагування за результатами перевірок, проведених у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та інших учасників бюджетного процесу

18

Внесення змін до обласного бюджету та їх оприлюднення

у разі необхідності протягом бюджетного періоду (частина 7 та 8 статті 78 Бюджетного кодексу та пункт 47, 49 Порядку №228)

 

Подання до обласної ради офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету

Департамент фінансів

Узагальнення інформації щодо внесення змін до затвердженого обласного бюджету та підготовка від повідних проектів рішення про внесення змін до рішення про обласний бюджет

Головні розпорядники, Департамент фінансів

Розгляд доцільності ухвалення рішення про внесення змін до рішення про обласний бюджет, окрім змін, що стосуються отримання державних субвенцій

Робоча група,

Постійні комісії Чернігівської обласної ради

За рішенням Робочої групи проекти змін до обласного бюджету до відповідного розгляду на постійних комісіях необхідно оприлюднювати на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради у розділі, що буде присвячений бюджетному процесу та поширення у ЗМІ та на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради  відповідної інформації про наявність цих проектів змін до обласного бюджету для ознайомлення, обговорення та надання відповідних пропозицій і зауважень.

Строк для надання пропозицій та зауважень не може складати менше 15 робочих днів.

Узагальнення і аналіз отриманих пропозицій і зауважень та надання відповідних висновків щодо доцільності таких змін

Робоча група,

мешканці м. Чернігів, Громадські об’єднання, органи самоорганізації населення

 

Ухвалення рішення про внесення змін до рішення про обласний бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу

Депутати обласної ради

Внесення змін до кошторисів розпорядників коштів обласного бюджету, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів, за підставами та у спосіб, визначений пунктами 47 та 49 Порядку №228 та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють бюджетний процес

Відповідальні учасники бюджетного процесу

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Чернігівської обласної ради у розділі, що буде присвячений бюджетному процесу, змін до рішення про обласний бюджет

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Організаційний відділ

протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення

Оприлюднення на веб-сайтах головних розпорядників коштів змін до власних кошторисів та кошторисів розпорядників нижчого рівня і планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів

Головні розпорядники

протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення

09.11.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл