Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.1.3. Коаліційна угода

Проект підготовлено експертами

АГС «СОВІСТЬ»

Варіант від 21.03.2016 р.

 

Коаліційна угода

 

Ми, уповноважені представники суб’єктів громадянського суспільства, керуючись законодавством України і діючи в рамках своїх  повноважень, свідомо і відповідально задля об’єднання зусиль і ресурсів суб’єктів громадянського суспільства, роботодавців, трудових колективів , самозайнятих осіб з метою разом з владою зробити життя народу України найщасливішим у Східній Європі, уклали цю угоду про наступне:

1. Мета коаліції.

1. Досягнення найвищих показників якості життя і рівня щастя мешканців України серед всіх країн східної Європи.

2. Місія коаліції.

 1. Об’єднання зусиль і ресурсів суб’єктів громадянського суспільства, роботодавців, органів     державної влади і місцевого самоврядування для спільної праці в досягненні поставленої мети.

 

3. Шляхи і завдання коаліції.

 

3.1. Шляхи:

1. Об’єднання інтелектуальних, кадрових, електоральних, матеріальних і  фінансових ресурсів всіх членів коаліції і владних інституцій в досягненні визначеної мети.

2. Побудова плідної і ефективної співпраці суб’єктів громадянського суспільства,  роботодавців і владних структур в досягненні визначеної в п. 1 мети.

3. Розробка і проведення чіткої і визначеної ідеологічно-виховної роботи серед членів трудових колективів, працівників бюджетної сфери, членів громадських  об’єднань і територіальних громад,  спрямовану на впровадження патріотичного, відповідального ставлення до України  її мешканців, формування стійкого несприйняття корупції, впровадження ідеології пріоритету родинних  цінностей.

3.2. Завдання:

1. Створення умов для виявлення і залучення ресурсів підприємств всіх форм власності, громадських  об’єднань, експертів і фахівців громадянського суспільства і волонтерів територіальних громад для  співпраці з владою в досягненні визначеної мети.

2. Виявлення проблем і перешкод в діяльності, спрямованій на досягнення визначеної мети, визначення шляхів і завдань для їх усунення і їх реалізації.

3. Створення умов для забезпечення повної переорієнтації всієї влади на забезпечення вимог народу України в досягненні поставленої мети шляхом проведення кадрового оновлення влади, спільної конструктивної роботи в виробленні і реалізації  загальної, галузевих і регіональних стратегій розвитку України.

4. Проведення тотального очищення законодавства від корупціогенних норм, кардинальної дерегуляції і демонополізації України.

5. Розвиток і широке впровадження в практику діяльності органів влади принципів публічності, прозорості і народовладдя.

6. Створення умов для знищення політичної корупції, радикальне оновлення політичних еліт, впровадження жорсткої моральної і матеріальної відповідальності суб’єктів представницької влади перед виборцями.

4. Принципи коаліції.

1. Учасниками коаліції не можуть бути політичні партії і релігійні організації, іноземні інституції, не зареєстровані в Україні.

2. Керівними принципами діяльності коаліції є:

2.1. Необмежена свобода і рівноправність у волевиявленні.

2.2. Гарантована повага прав та дотримання інтересів кожного члена коаліції.

2.3. Безумовна обов’язковість виконання рішень, прийнятих коаліцією для тих її членів,  які підтримали їх прийняття.

2.4. Незаперечне взаємне право кожного члена коаліції контролювати виконання її рішень.

2.5. Рівність всіх членів коаліції, незалежно від виду, форми і змісту діяльності.

2.6. Колегіальність і демократичність в прийнятті рішень.

2.7. Пріоритетність інтересів більшості при прийнятті кадрових, процедурних і дисциплінарних рішень.

2.8. Моральність дій коаліції.

2.9. Добровільність.

2.10. Самоврядність.

2.11. Відсутність майнового інтересу.

2.12. Публічність, прозорість, відкритість.

2.13. Пріоритетність безконфліктних шляхів досягнення взаєморозуміння.

2.14. Сприяння і допомога Владі найкращим чином виконувати владні обов’язки в інтересах територіальних громад  і народу України.

2.15. Безумовного дотримання Конституції України.

    Всі вищенаведені принципи коаліції сформульовані у відповідності до ст.3  Закону України «Про громадські об’єднання».

5. Юридичний статус коаліції.

1. Коаліція є громадським об’єднанням  у формі громадської спілки без статусу юридичної особи.

2. Територіальні коаліції, Асамблеї регіональних коаліцій і Рада Уповноважених представників регіональних коаліцій України можуть мати власну символіку (емблему, прапор і т. п.), які затверджуються керівними органами відповідного рівня.

5.3. Права коаліцій

             У відповідності до Конституції України ( в т.ч., але не тільки  ст.34; ст.36; ст.38; ст.39; ст.40; ст.41; ст.42; ст.44; ст.50; ст.55; ст.56; ст.57; ст.60; ст.64; ст.68), Законодавства України ( зокрема, але не тільки Закону України «Про громадські об’єднання», ст.21, ст.22; Закону України  «Про запобігання корупції» ст..21; ст.60, Розд.X), Указів Президента України ( зокрема, але не тільки №68 від 26.02.2016 р. «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України ( зокрема, але не тільки №976 від 05.11.2008р. «Про затвердження порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»,  №996 від 03.11.2010 р. «Про затвердження Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації), інших нормативно-правових актів, кожна

Коаліція має право:

  1. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету, місію, принципи діяльності.

  2. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

  3. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

  4. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадської спілки та важливих питань державного і суспільного життя.

 5. Проводити мирні зібрання.

  6. Через представників своїх членів брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

  7. Створювати консультативно-дорадчі, наглядові та інші допоміжні органи для органів державної влади, посадових осіб, наділених владними повноваженнями, Національного банку України, Прокуратури України, органів і суб’єктів судової влади України.

  8. Створювати експертні групи і творчі колективи для вивчення і вирішення окремих питань розробки законопроектів і інших нормативно-правових актів, лобіювання їх прийняття.

  9. Створювати оперативні штаби для досягнення конкретних цілей або вирішення конкретних питань, організації і проведення масових акцій та заходів.

 10. Розробляти і затверджувати статут, положення, регламенти діяльності  органів і структур, створених коаліцією, призначати їх керівників, затверджувати їх бюджети і штатний розклад.

 11. Вносити зміни в цю коаліційну Угоду, а також будь-які документи, затверджені коаліцією.

 12. Звертатись до трудових колективів членів коаліції, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування , до членів територіальних громад, народу України публічно або особисто з пропозиціями, питаннями , закликами і проханнями, спрямованими на досягнення визначеної коаліційною Угодою мети.

 13. Вчиняти інші дії, не заборонені законами України.

5.4. Обовязки коаліції і її членів.

1. В  своїй діяльності в усьому дотримуватись мети, місії, принципів і положень цієї коаліційної Угоди.

2. У відносинах з представниками влади і підприємств-монополістів пріоритетними вважати безконфліктні шляхи досягнення взаємопорозуміння.

3. Всіляко сприяти і допомагати  представникам і органам влади найкращим чином виконувати владні обов’язки, покладені на них народом України.

4. Контролювати відповідність дій посадовців органів влади і підприємств-монополістів інтересам територіальних громад і народу України.

5. Упереджати і протидіяти корупції , не приймати участі в здійсненні корупційних діянь.

6. Сприяти економічному і соціальному розвитку членів коаліції, налагодженню між ними взаємовигідних партнерських відносин.

7. Всіляко сприяти чисельному збільшенню коаліції, зростанню її авторитету і впливовості.

8. Підтримувати і сприяти зміцненню довіри, взаємодопомоги і взаємопідтримки між членами коаліції.

6. Керівні органи коаліції.

 

1. Територіальна коаліція

 1. Базовою структурою коаліції є територіальна  коаліція, в яку об’єднуються юридичні особи приватного права , які добровільно і свідомо підписали, визнають і виконують всі пункти цієї коаліційної Угоди.

Територіальні коаліції  можуть бути міські і районні.

1.2. Повноваження

 До повноважень територіальної коаліції входить розглядати і вирішувати питання:    

        1. Захисту прав і інтересів членів коаліції від протиправних, антисоціальних,аморальних, корупційних, неконкурентних, свавільних дій влади, монополістів, інших структур.

        2. Забезпечення врахування інтересів і пропозицій членів коаліції під час підготовки, прийняття і реалізації  державної і місцевої стратегії,  політики розвитку території регіону і країни.

        3.  Дотримання мети і принципів коаліційної  діяльності членами  коаліції.

        4.  Координації і узгодження кадрових позицій членів коаліції при формуванні представницької влади  і змінах в виконавчій владі.

        5.  Прийняття рішень з дисциплінарних питань стосовно членів коаліції , які припустили порушення положень цієї коаліційної Угоди або норм суспільної моралі.

        6.   Внесення змін в цю коаліційну Угоду.

        7.  Обрання голови, заступника і секретаря (апарату) територіальної коаліції.

        8.  Організаційного, матеріального і фінансового забезпечення діяльності апарату коаліції.

        9.  Формування ради  територіальної коаліції.

        10. Координація благодійної і волонтерської діяльності членів коаліції і їх трудових колективів.

        11. Створення умов, механізмів і структур для сприяння реалізації прав членів коаліції, захисту  і представництва  інтересів їх трудових колективів у владних структурах.

        12. Інші питання, винесені на розгляд загальних зборів територіальної коаліції її членами.

1.3. Функціонально-відомча структура територіальної коаліції.

 Територіальна коаліція за функціонально-відомчими ознаками поділяється на наступні сектори:

1. Матеріально, фінансово і кадрово-ресурсний.

До нього входять об’єднання роботодавців, окремі роботодавці реального сектору економіки, ТП і інші палати.

2. Юридично-правовий сектор.

До нього входять юридичні фірми, адвокатські контори і об’єднання, охоронні приватні структури, антикорупційні і правозахисні громадські об’єднання, аудиторські компанії.

3. Організаційно-масовий (підприємницький і населення).

До нього входять профспілкові об’єднання фізичних осіб-підприємців, масові громадські об’єднання, садові і споживчі кооперативи, житлові будівельні кооперативи.

4. Інформаційно-аналітичний.

До нього входять громадські аналітичні центри, об’єднання фахівців і окремі експерти.

5. Медійно-пропагандистський.

До нього входять експерти медійного простору, ЗМІ, інтернет агентства, рекламні фірми, тощо.

6. Адміністративно-організаційний.

Формується головою Ради коаліції на його відповідальність і розсуд.

1.4. Загальні збори

  Вищим органом Управління територіальної коаліції є загальні збори територіальної коаліції.

         1. Загальні збори територіальної коаліції повноважні, якщо на них прибуло не менше 10-  ти уповноважених представників членів коаліції, за умови своєчасного попередження всіх членів коаліції про час, місце проведення і порядок денний засідання.

         2. Загальні збори територіальної коаліції  скликаються в разі потреби, але не рідше 2-х раз на рік. Скликає загальні збори голова, заступник або секретар територіальної коаліції.

 Загальні збори територіальної коаліції  має право скликати ініціативна група з 10-ти членів коаліції або представник Асамблеї  Уповноважених представників територіальних  коаліцій  регіону, уповноважений на це Асамблеєю, або представник Ради Уповноважених представників регіональних  коаліцій (УПРК), уповноважений на це Радою УПРК.

         3. Всі рішення загальних зборів  територіальної коаліції  приймаються відкритим голосуванням після обговорення питання.

 

 

1.5.  Рада  територіальної коаліції

 

 Рада територіальної коаліції вирішує питання діяльності коаліції в період між загальними зборами коаліції.

       1. Рада  територіальної коаліції формується шляхом включення до неї соціально активних представників членів коаліції, які добровільно виявили бажання в ній працювати.

       2. Очолює і збирає Раду голова територіальної коаліції  або його заступник в разі відсутності.

       3. Всі рішення Рада приймає  відкритим голосуванням після обговорення питання.

       4. Рада збирається  в разі потреби, але не рідше ніж один  раз на місяць.

 

 

До повноважень Ради територіальної коаліції входять питання:

              1. Забезпечення поточної діяльності коаліції  в реалізації рішень загальних зборів територіальної коаліції.

              2. Оперативне реагування на проблемні питання і виклики, які потребують негайної реакції коаліції.

              3. Створення оперативних штабів для забезпечення відповідного реагування і вирішення проблем, проведення необхідних акцій і заходів, призначення їх керівників, контроль і координація їх діяльності.

               4. Забезпечення оперативного інформування членів територіальної коаліції, а в разі потреби – регіональної Асамблеї і Ради Уповноважених ПРК України про загально значимі питання.

              5. Визначення і розподіл функцій і відповідальності між членами Ради. Координація їх співпраці.

 

2. Асамблея Регіональної коаліції

   1. Вищим органом управління регіональної коаліції є Асамблея Уповноважених представників територіальних коаліцій регіону.

   Асамблея Уповноважених представників територіальної коаліції регіону діє на підставі коаліційної угоди територіальних коаліцій регіону, які добровільно і свідомо підписали, визнають і дотримуються  мети, місії, принципів, шляхів і завдань цієї коаліційної Угоди.                                                            

2. Повноваження Асамблеї Уповноважених представників територіальної коаліції регіону:

      Розглядати і вирішувати питання:

      1. Стратегії розвитку регіону;

      2. Конфліктних ситуацій між  територіальними  коаліціями регіону;

      3. Оцінки і прийняття пропозицій територіальних коаліцій стосовно проблем розвитку регіону, всієї України, окремих галузей;

      4. Дотримання коаліційної угоди, мети і принципів діяльності окремими територіальними коаліціями;

      5. Прийняття апеляційних рішень з дисциплінарних питань;

      6. Обрання Уповноваженого представника Асамблеї регіональної коаліції в РУПРК України;

      7. Створення оперативних штабів для забезпечення відповідного реагування і вирішення проблем, проведення необхідних акцій і заходів, призначення їх керівників, контроль і координація їх діяльності.

 3. Асамблея Уповноважених представників територіальних  коаліцій  регіону складається з Уповноважених представників, обраних територіальними утвореннями коаліції.

Строк повноважень свого Уповноваженого представника в Асамблеї визначає сама територіальна  коаліція, від якої він обраний.

     3.1. Асамблея збирається в разі потреби, але не рідше 1 раз на 6 місяців.

     3.2. Спікер, або головуючий на засіданнях Асамблеї, обирається членами Асамблеї шляхом відкритого голосування строком на1 рік.

     3.3. Секретаріат Асамблеї формує спікер Асамблеї.

     3.4. Витрати на проведення засідань Асамблеї, її діяльність несе спікер Асамблеї.

     3.5. Асамблея повноважна приймати рішення з усіх питань діяльності коаліції , віднесених до її компетенції, в разі, якщо на її засіданні присутні більше половини її членів і за умови , що всі інші були оповіщені про дату, місце і порядок денний засідання Асамблеї.

     3.6. Всі рішення Асамблея приймає відкритим голосуванням після обговорення питання.

 

3. РУПРК України

Вищим органом коаліції є Рада Уповноважених представників регіональних коаліцій України (РУПРК).  Рада Уповноважених представників регіональних коаліцій України діє на підставі коаліційної Угоди регіонів України, в яку об’єднуються ті регіональні (обласні)  Асамблеї коаліції, які добровільно і свідомо підписали , визнають і дотримуються  мети, місії, принципів, шляхів і завдань цієї коаліційної Угоди.

3.1. Повноваження РУПРК України:

1. Виробляти, затверджувати і здійснювати звернення і заяви від імені коаліції до народу України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Генерального прокурора України, Національного банку України, вищих органів виконавчої влади, закордонних і міжнародних інституцій.

 2. Розглядати і вирішувати питання:

         - стратегії розвитку України;

         - представництва інтересів коаліції у міжнародних відносинах  і з органами влади державного рівня;

         - конфліктних ситуацій між регіональними коаліціями;

         - оцінки і прийняття пропозицій регіональних коаліцій, стосовні проблем розвитку всієї України, окремих галузей;

        - дотримання коаліційної угоди, мети і принципів діяльності окремими регіональними коаліціями;

        - прийняття остаточного рішення з дисциплінарних питань.

        - створення оперативних штабів для забезпечення відповідного реагування і вирішення проблем, проведення необхідних акцій і заходів Всеукраїнського рівня, призначення їх керівників, контроль і координація їх діяльності.

 3.2. Рада Уповноважених представників регіональних коаліцій України складається з Уповноважених представників, обраних Асамблеєю кожного регіонального утворення коаліції.

Строк повноважень кожного представника регіональної коаліції визначає Асамблея тієї регіональної коаліції, від якої він обраний в Раду УПРК України.

 3.3.  РУПРК збирається в разі потреби, але не рідше ніж 1 раз за 4 місяці.

 3.4. Спікер, або головуючий на Засіданні РУПРК обирається членами Ради шляхом відкритого голосування строком на 6 місяців.

 3.5. Секретаріат і виконавчий апарат РУПРК формує спікер РУПРК.

 3.6. Витрати на проведення засідань РУПРК , її діяльність і утримання секретаріату і виконавчого апарату РУПРК несе спікер РУПРК.

 3.7. РУПРК повноважна приймати рішення з усіх питань діяльності коаліції , віднесених до її компетенції, в разі, якщо на її засіданні присутні більше половини її членів і за умови , що всі інші були оповіщені про дату, місце і порядок денний засідання РУПРК.

 3.8. Всі рішення РУПРК приймає відкритим голосуванням після обговорення питання.

 

4. Оперативний штаб

  Оперативний штаб – це тимчасовий орган управління і координації діяльності представників і членів коаліції, які добровільно виявили бажання прийняти участь в досягненні конкретної мети.

  4.1. Керівника і заступника керівника оперативного штабу призначає Рада територіальної коаліції або Асамблея (для акцій регіонального рівня), або РУПРК (для акцій всеукраїнського рівня)

  4.2. Рада  коаліції відповідного рівня (Асамблея) забезпечує формування кадрового складу оперативного штабу з уповноважених представників членів коаліції.

  4.3. Кожен з членів коаліції має право прийняти участь або сприяти діяльності оперативного штабу шляхом фінансування, надання матеріальної, електоральної, кадрової, інформаційної, технічної і технологічної допомоги.

  4.4. Оперативний штаб працює на принципах єдиноначальства, взаємокоординації, високої виконавчої дисципліни, відповідальності, співпраці і взаємодопомоги.

  4.5. Керівник оперативного штабу підзвітний Раді коаліції відповідного рівня.

 

7. Порядок створення (приєднання) і виходу з коаліції.

1.Територіальна коаліція.

1.1. Створення територіальної коаліції відбувається шляхом добровільного і свідомого підписання цієї коаліційної  Угоди Уповноваженими представниками належним чином зареєстрованих або легалізованих громадських об’єднань,  об’єднань роботодавців, торгово-промислових палат і юридичних осіб.

1.2. Приєднання до територіальної коаліції відбувається шляхом затвердження зборами територіальної  коаліції позитивного рішення розгляду Заяви за встановленою формою, поданою претендентом на вступ до Ради територіальної коаліції.

1.3. Вихід із територіальної коаліції відбувається шляхом подання Заяви за встановленою формою до Ради територіальної коаліції, підписаною уповноваженою особою, після розгляду цієї Заяви на засіданні Ради територіальної коаліції в присутності заявника.

1.4. Примусовий вихід із територіальної коаліції шляхом виключення відбувається в разі, якщо член коаліції своїми діями порушує цю коаліційну  Угоду, наносить моральні або матеріальні збитки іншим членам коаліції, демонструє неповагу і нехтування метою, місією і принципами діяльності коаліції.

1.4.1. Рішення про виключення із членів коаліції приймає Рада територіальної коаліції, а затверджують  загальні збори членів територіальної коаліції.

1.4.2. Рішення про примусове виключення із членів коаліції оприлюднюється в ЗМІ.

 1.5. Повторне приєднання до коаліції можливе тільки після зміни уповноваженого представника суб’єкта подання Заяви на вступ на іншу особу і не раніше, ніж через рік після виключення.

2. Асамблея Уповноважених представників територіальних  коаліцій.

  2.1. Створення  Асамблеї Уповноважених представників територіальних  коаліцій регіону  відбувається шляхом добровільного і свідомого підписання регіональної коаліційної  Угоди, положення якої не можуть протирічити положенням цієї Угоди, Уповноваженими представниками територіальних  коаліцій регіону.

   2.2. Приєднання до коаліційної Угоди Асамблеї Уповноважених представників територіальних  коаліцій регіону  відбувається шляхом задоволення Асамблею Уповноважених представників територіальних  коаліцій регіону  Заяви за встановленою формою, поданої претендентом на вступ на ім’я Голови Асамблеї.

   2.3.  Вихід із Асамблеї Уповноважених представників територіальних  коаліцій  відбувається шляхом подання Заяви за встановленою формою до Голови Асамблеї, підписаною Уповноваженим  представником  територіальної  коаліції після розгляду цієї Заяви на засіданні Асамблеї Уповноважених представників територіальних  коаліцій регіону  в присутності представника заявника.

   2.4. Примусовий вихід із регіональної коаліційної  Угоди Асамблеї Уповноважених представників територіальних  коаліцій регіону відбувається в разі, якщо територіальна  коаліція своїми діями порушує регіональну коаліційну  Угоду Асамблеї Уповноважених представників територіальних  коаліцій регіону, наносить моральні або матеріальні збитки іншим членам коаліційної Угоди Асамблеї, демонструє неповагу і нехтування метою, місією і принципами діяльності коаліції, після розгляду цієї Заяви на засіданні Асамблеї Уповноважених представників територіальних  коаліцій регіону,.

     2.4.1. Рішення про виключення із членів Асамблеї Уповноважених представників територіальних  коаліцій регіону приймають  загальні збори Асамблеї.

              Про прийняте рішення про виключення територіальної коаліції з Асамблеї  Уповноважених представників регіону в обов’язковому порядку інформують всіх членів територіальної коаліції.

   2.5. Повторне приєднання до регіональної коаліційної Угоди Асамблеї Уповноважених представників територіальних  коаліцій регіону можливе тільки після зміни особи уповноваженого представника  територіальної коаліції і не раніше, ніж через півроку.

 

3. Рада Уповноважених представників регіональних коаліцій України.

3.1. Створення Ради Уповноважених представників регіональних коаліцій України (РУПРК) відбувається шляхом добровільного і свідомого підписання коаліційної  Угоди РУПРК України, положення якої не можуть протирічити положенням цієї Угоди, Уповноваженими представниками регіональних Асамблей Уповноважених представників територіальних  коаліцій.

3.2. Приєднання до коаліційної Угоди Асамблеї Уповноважених представників територіальних  коаліцій регіону  відбувається шляхом задоволення РУПРК України Заяви за встановленою формою, поданої претендентом на вступ на ім’я Голови РУПРК.

3.3. Вихід із РУПРК відбувається шляхом подання Заяви за встановленою формою до Голови РУПРК, підписаною Уповноваженим  представником регіональної коаліції після розгляду цієї Заяви на засіданні РУПРК України в присутності представника заявника.

3.4. Примусовий вихід із коаліційної Угоди РУПРК України відбувається в разі, якщо Асамблея Уповноважених представників територіальних  коаліцій регіону своїми діями порушує коаліційну Угоду РУПРК України, наносить моральні або матеріальні збитки іншим членам коаліційної Угоди Асамблеї, демонструє неповагу і нехтування метою, місією і принципами діяльності коаліції, після розгляду цієї Заяви на засіданні РУПРК України.

3.5. Повторне приєднання до коаліційної Угоди РУПРК України можливе тільки після зміни особи уповноваженого представника Асамблеї Уповноважених представників територіальної  коаліції, і не раніше, ніж через півроку.

 

8. Припинення коаліції.

1. Рада Уповноважених представників регіональних коаліцій припиняє свою діяльність в разі,якщо кількість регіональних коаліцій, які підписали і не відкликали свої підписи під коаліційною Угодою  регіонів України, стане менше двох.

    У випадку припинення дії коаліційної  Угоди  регіонів України вся документація і майно РУПРК передається тій Асамблеї Уповноважених представників територіальних коаліцій, яка залишалась в РУПРК останньою.

2. Асамблея Уповноважених представників територіальних коаліцій регіону припиняє свою діяльність в разі, якщо кількість територіальних коаліцій, які підписали і не відкликали свого підпису під коаліційною Угодою територіальних коаліцій регіону стане менше двох.

            У випадку припинення дії Асамблеї Уповноважених представників територіальних коаліцій вся документація і майно Асамблеї передається тій територіальній коаліції, яка залишалась в Асамблеї останньою.

3. Територіальна коаліція припиняє свою   діяльність в разі, якщо кількість членів коаліції, які підписали і не відкликали свого підпису під коаліційною Угодою стане менше двох.

            У випадку припинення дії територіальної коаліції вся документація і майно, яке залишилось після припинення дії  коаліційної  Угоди, передається тому члену коаліції, який залишився  в територіальній коаліції  останнім.

             

9. Зобовязання членів коаліційної Угоди.

            Всі підписанти цієї коаліційної  Угоди уважно її прочитали і свідомо, без примусу і послідовно зобов’язуються чітко виконувати всі її положення і принципи.

10. Місцезнаходження і реквізити коаліцій.

            Місцезнаходження і реквізити коаліцій визначають самі коаліції і розміщені в реєстрі коаліцій, який не має нормативного характеру, а виконує тільки інформаційну функцію – є додатком до коаліційної  Угоди, і не потребує затвердження або реєстрації.

11. Реквізити і підписи представників учасників коаліції.

 1. Антикорупційна Громадська Спілка «СОВІСТЬ», код 39197324,   банк:  ПАТ «УКРСОЦБАНК»         Чернігівське відділення, МФО 300023, р/р 26000011695735.

Поштова адреса: пр-т. Миру, 21/52, м. Чернігів, Україна, 14006, e-mail: AGS0000@ukr.net

 тел. (0462) 77-69-94.

         Президент АГС «СОВІСТЬ»                                                  Демиденко  Володимир Юрійович

18.10.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл