Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.6.2. ПРОГРАМА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2015- - 2017 РОКИ.

ПРОГРАМА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2015 - 2017 РОКИ

Анотація
до проекту Програми щодо запобігання і протидії корупції
в Чернігівській області на 2015-2017 р.

 

Підстави для розробки проекту програми

Необхідність розробки проекту Програми щодо запобігання і протидії корупції в Чернігівській області на 2015-2017 р. викликана негативним експертним висновком за результатами громадської експертизи «Програми запобігання та протидії корупції у Чернігівській області до 2017 року», затвердженої Розпорядженням ЧОДА № 237 від 20.05.2015 р., (далі Затверджена Програма) наданим фахівцями Антикорупційної громадської спілки «СОВІСТЬ», згідно якого:

- Затверджена Програма не враховує вимог «Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної Стратегії)» затвердженої Постановою КМУ 29.04.2015 р. № 265, більше того,  навіть не згадує про неї.

- Затверджена Програма не відповідає основним принципам розроблення цільових програм, зазначеним в Законі України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 № 1621-IV, «Порядку  розроблення та виконання державних цільових програм» затвердженого постановою КМУ № 106 від 31.01.2007 р., «Методичним рекомендаціям щодо порядку  розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», що затверджені наказом Міністерства Економіки України № 367 від 04.12.2006 р., а також «Методичним рекомендаціям щодо порядку  розроблення регіональних програм запобігання та протидії корупції» Всеукраїнської Спеціальної Колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

         Цей негативний висновок базується на наступних фактах.

1. В Затвердженій Програмі відсутній обов’язковій розділ з аналізом існуючого стану проблеми на вирішення якої спрямована програма, не визначені її рівень і гострота, не наведені існуючі кількісні і якісні показники, статистичні дані.

2. Мета визначена в Затвердженій Програмі формально і тому неповно. Вона не відображає регіональної специфіки.

3. В Затвердженій Програмі відсутній обов’язковій розділ: Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів і джерел фінансування.

4. В Затвердженій Програмі відсутній розділ «Перелік завдань і пріоритетних напрямів Програми її результативні показники».  Це позбавляє Затверджену Програму системності, приховує внутрішню логіку і недає можливості об’єктивного контролю за її виконанням.

5. Наведений в Затвердженій Програмі перелік завдань і заходів за обсягом і спрямованістю абсолютно не відповідає сучасним вимогам і гостроті проблеми яку набрала в Чернігівській області корупція.

6. В Затвердженій Програмі розділ «Очікувані результати» не містить в собі «Кількісні і якісні показники виконання Програми». Це унеможливлює здійснення будь-якого контролю за виконанням програми, як з боку влади, так і з боку громадськості.

7. В Затвердженій Програмі в розділі V « Обсяги та джерела фінансування» на реалізацію всієї програми закладено рівно «НУЛЬ» гривень.

Експерти АГС «СОВІСТЬ» вважають що таке «фінансування» Затвердженої  Програми дозволить забезпечити ефективність використання бюджетних коштів по всім іншим Програмам ЧОР і ЧОДА на рівні не вищому 60%, а по державним програмам, що реалізуються на території Чернігівщини не вище 68 %.

При цьому експерти відзначили, що рівень фінансування передбачений на Затверджену Програму в цілому відповідає змістовному наповненню переліку завдань і заходів наведених в Програмі.

8. В Затвердженій Програмі відсутній обов’язковий розділ: «Координація і контроль за ходом виконання заходів Програми».

 

Розробники

Проект Програми щодо запобігання і протидії корупції в Чернігівській  області на 2015-2017 р.(далі Програма) розроблено в тісній співпраці Антикорупційної громадської спілки «СОВІСТЬ» і Громадського Об’єднання «Фундація «Відкрите суспільство», за участю членів Комітету з питань антикорупційної політики Громадської ради при Чернігівській ОДА.

 

Мета

Забезпечення ефективної реалізації загальнодержавної антикорупційної політики у сфері запобігання і протидії корупції в області, здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти  виникненню корупції. Налагодження узгодженої та дієвої співпраці місцевих органів влади та громадських структур у зазначеній сфері, впровадження в суспільну мораль ідей неприйняття і активного спротиву корупційним проявам і діям.

 

Завдання

Забезпечити значне, швидке, стійке і беззворотне зниження рівня корупції в Чернігівській області.

Підвищити ефективність і професіоналізм дій влади в Чернігівській області шляхом реформування системи державного управління і досягнення нового рівня народовладдя і демократії.

Впровадження в свідомість всіх мешканців Чернігівської області ідеології несприйняття та відрази до будь-яких корупційних проявів.

 

Основні напрями

1. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур, в тому числі в напрямку забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення прозорості і передбачуваності дій влади зменшення можливості для здійснення корупційних діянь.

2. Удосконалення системи використання державного та комунального майна, бюджетних коштів.

3. Формування громадської підтримки діям влади, насамперед у напрямку запобігання і протидії корупції, проведенні антикорупційних профілактичних та просвітницьких заходів.

4. Зниження рівня корупції в приватному секторі, зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема медичній, освітній, земельній, містобудівній  та агропромисловій сфері, у бюджетній та сфері державних закупівель, у сфері використання державного та комунального майна, державної служби тощо.

 

Заходи з виконання Програми

Заходи з виконання Програми представлені у вигляді таблиці в розділі 6. Вони пов’язані з напрямками діяльності та завданнями Програми.

В стовпчиках «Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис. грн.» наведені показники в рядках 21; 31; 33; 34; 37; 38; 42 що потребують фінансування. Всі інші заходи, наведені в таблиці, не потребують фінансування.

 

Показники виконання Програми

В Програмі наведені кількісні і якісні показники її виконання. Кількісні показники зведені в таблицю пункту 7.1. і налічують 9 змістовно різних видів. Таблична форма представлення кількісних показників виконання Програми  підвищує наочність звітності  і полегшує сприйняття завдань Програми відносно їх виконання.

Якісні показники виконання Програми умовно розділено на три блоки:

- економічний;

- громадсько-інформаційний;

- адміністративний,

що полегшує сприйняття комплексного підходу при визначені якісних показників.

Програма щодо запобігання і протидії корупції в Чернігівській області на 2015-2017 р.

 

08.11.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл